Gilleleje Strand Havmiljø COLOURBOX
Billede: Colourbox. Vandselskabernes andel af kvælstofudledningen er lav. Sektoren arbejder på at sænke udledningen yderligere.

Fredag den 3. november er der møde i Blåt Fremdriftsforum. Her vil DANVA bidrage med sektorens konstruktive indspil til at nå målet om at forbedre vandmiljøet i de indre farvande – velvidende at sektorens bidrag til den samlede forurening er lille.

Siden Politikken i juni satte spotlys på den danske "ørken" under vandets overflade, har vandmiljødebatten taget fart i Danmark.

Nyere undersøgelser fra internationale forskere bekræfter, hvad danske forskere, fiskere og dykker allerede havde peget på: vores fjorde, søer og havbunde er truede, og mange fiskebestande er faldende. Med kun 5 ud af 109 kystvande i Miljøministeriets nyeste vandmiljøplan i god stand, og en tilsvarende situation for landets søer, står det klart, at der er behov for en indsats.

Læs mere her: Værste iltsvind i 20 år​

Disse alarmerende tal sætter dagsordenen for det kommende møde i Miljøministeriets Blå Fremdriftsforum.

Spildevandssektorens bidrag er relativt lavt

Årsagen til problemerne med vandmiljøet er udledninger af kvælstof og fosfor. Kilderne er mange: landbrug, spredt bebyggelse, industri, dambrug, samt renseanlæg, overløb fra fælleskloakker og regnvand fra seperatkloakerede områder.

Ifølge de seneste tal fra Miljøstyrelsens Punktkilderapport 2021 og rapporten Vandmiljø og Natur 2021, bidrager udledninger fra spildevandssystemer, herunder renseanlæg og overløb, med 7,8% af den samlede kvælstofudledning og 28,3% af den samlede fosforudledning til havet. For at sætte dette i perspektiv udgjorde landbruget omkring 70% af den samlede kvælstofudledning i 2018.

Selvom spildevandssektorens bidrag er relativt lavere, forbliver der et klart behov for konstant forbedring. Selskaberne er engageret i at optimere deres renseprocesser og i at nedlægge mindre, ineffektive renseanlæg. Over de seneste fire år er antallet af overløbsbygværker faldet fra 4.601 til 4.257, hvilket viser en klar indsats for at minimere spildevandsudledning.

Internationalt og nationalt fokus på udledninger

DANVA bakker op om et øget fokus på næringsstofudledninger i både national og international regulering. Dette inkluderer støtte til udkastet til et nyt Byspildevandsdirektiv, som foreslår skærpede krav til næringsstoffjernelse. DANVA støtter også Miljøministerens initiativ til at øge fokus på næringsstofudledninger i HELCOM-regi (Helsinki Commission). 

Høj datakvalitet

DANVA støtter ligeledes initiativer, der arbejder på teknologiske innovationer. Der ses en stigende anvendelse af teknologi til overvågning af overløbsbygværker, hvilket også forbedrer databasens kvalitet i PULS. Det vil skabe et bedre grundlag for de hydrauliske modelberegninger, der leverer data til PULS. Løsningen af problemerne kræver en flerstrenget tilgang, der omfatter teknologiske innovationer, stramning af lovgivningsmæssige krav, og et vedvarende fokus på kvalitetsdata.