Traktor og sprojte COLOURBOX19303676.JPG

I tirsdags blev der offentliggjort to ting af betydning for selskabernes arbejde med beskyttelse af grundvandet. Begge læner sig op ad de intentioner, der har været fremsat i regeringsgrundlaget.

Regeringen har fremlagt et forslag om en akutplan for BNBO og ønsket om beskyttelse udover BNBO. DANVA var inviteret med til den tekniske gennemgang sammen med de politiske partier bag den reviderede pesticidstrategi fra 2017. Med planen opnås sprøjtestop indenfor BNBO senest ved årsskiftet 2024/25 samt retningslinjer for at komme videre med grundvandsparkerne. 

Se DANVAs Pressemeddelelse her: Ny plan for stop af brug af sprøjtemidler ved drikkevandsboringer

Akutplanen

Akutplanen har været længe ventet. Indholdet er i store træk det, som DANVA, sammen med Landbruget og Danske Vandværker, har opfordret ministeren til.

  • Det bliver en skal-opgave for kommunerne, at påbyde sprøjtestop i de BNBO’er, der er vurderet til at skulle beskyttes.
  • Påbuddet skal gives indenfor en bindende frist og senest 1. januar 2025
  • En klage over påbuddet har ikke opsættende virkning, hvilket betyder, at forbuddet mod at sprøjte træder i kraft i det øjeblik, påbuddet er gyldigt, også selvom sagen påklages.
  • Ekspropriationsmuligheden bliver lovbestemt, og der kan således opnås skattefritagelse for erstatningen uden forudgående diskussion i de respektive kommunalbestyrelser.

Der fremlægges efter sommerferien et lovforslag, der pålægger kommunerne at forbyde sprøjtning i de BNBO, med beskyttelsesbehov, hvor der fortsat sprøjtes. Indtil lovforslaget træder i kraft, vil det fortsat være muligt at indgå frivillige aftaler. Samtidig følges fremdriften løbende af Miljøstyrelsen med henblik på at målrette hjælp og vejledning fra Miljøstyrelsen til de kommuner, der har behov.

Loven forventes at træde i kraft 1. juli 2024. Det er herefter intentionen, at alle nødvendige påbud er meddelt, så sprøjtning i alle beskyttelseskrævende BNBO’er ophører senest 1. jan 2025, også selvom sagerne eventuelt påklages.

Hvad med prisen

Der lægges i lovforslaget også op til at kommunerne betales for deres administrative arbejde. Men det vil fortsat være vandtaksten, altså forbrugerne ved det enkelte vandselskab, der skal betale kompensationen til lodsejeren. Et totalt sprøjtestop for erhvervsmæssig sprøjtning indenfor BNBO vil således være på plads senest ved årsskiftet 2024/2025

Erstatningstilbuddene skal fortsat fremsættes ud fra de konkrete, individuelle vurderinger. Grundtanken var og er naturligvis stadig fuld kompensation, til gengæld træder sprøjteforbuddet i kraft i det øjeblik, påbuddet er gældende.

Principper for udpegning af grundvandsparker

Regeringen har besluttet, at der også skal arbejdes videre med etablering af grundvandsparker med udgangspunkt i en udpegning af ca. 200.000 ha af de 640.000 ha, der er omtalt i regeringsgrundlaget. Ved den tekniske gennemgang af forslaget, blev der skitseret to trin: et pilotprojekt på Fyn og de fynske øer i 2023 og en kortlægning, der skal udrulles til resten af landet i 2024-2026.

Pilotprojektet omfatter metodeudvikling, hvor principperne for udpegning afprøves, og en efterfølgende landsdækkende udpegning af arealer til beskyttelse. Der sigtes efter en ensartet, fagligt funderet og transparent metodik, hvor der tages højde for en generel forureningsrisiko udover nitrat og pesticider.

Pilotprojektet finansieres via midlerne i drikkevandsfonden, og der i alt afsat 15 millioner til opgaven. Næste møde i følgegruppen for drikkevandsfonden er fredag den 30. juni. Her forventer vi at høre nærmere.

Regeringen har ikke for nærværende givet et forslag til, hvordan de udpegede arealer skal sikres, men det må være et logisk næste skridt, som vi ser frem til at bidrage til.