Vandstraale og vandglas COLOURBOX27307238-1.jpg

Retsakterne under drikkevandsdirektivets artikel 11, som omhandler minimumskrav til hygiejne for materialer, der kommer i kontakt med drikkevand, er nu sendt i høring af EU-Kommissionen.

Der henvises direkte til retsakterne i Udkast til lovforslag om ny vandforsyningslov. Link til høringssvaret findes nedenfor.

Retsakterne beskriver på et detaljeret niveau, krav til testmetoder og acceptkriterier til udgangsstoffer, sammensætninger og bestanddele, som disse skal underlægges og opfylde for at komme på EU Positiv Listen. For at en producent kan anvende et givent stof til fremstilling af et materiale eller produkt skal fremgå af positivlisten. EU Positiv Listen og administration af denne håndteres ligeledes gennem retsakterne og det bliver ECHA som får ansvaret for drift af listen. Sidst og ikke mindst, set fra et vandforsyningsmæssigt perspektiv, så stilles der i retsakterne også krav om test og acceptkriterier for materialer og produkter, som kommer i kontakt med drikkevand samt dertilhørende kontrolordning og dokumentation.

Frister

Der er høringsfrist på retsakterne henholdsvis den 13. og 16. november 2023.

Frist for bidrag til DANVA’s høringssvar er den 7. november 2023, se yderligere nedenfor.

Erfaringerne fra tidligere høringer af diverse direktiver mv. viser, at EU-Kommissionen også skeler til antallet af høringssvar, hvorfor I hver især opfordres til at afgive høringssvar. DANVA forventer at have et udkast klar den 10. november 2023, som kan rekvireres hos undertegnede.

Hvad gør DANVA

DANVA deltager i en Task Force under EurEau, hvor der udarbejdes et fælles høringssvar for de europæiske vandforsyninger.

Derudover afgiver DANVA sit eget høringssvar til retsakterne, da der her er mulighed for at fremhæve forhold der har særlig dansk karakter.

Medlemmer af DANVA, som ønsker at bidrage til høringssvaret, er yderst velkommen til at sende eventuelle bidrage til undertegnede senest den 7. november, herefter sammenskrives input’ene og gøres klar til up-load på EU-kommissionens på høringsportalen.

Medlemmer af DANVA’s materialenetværk er orienteret direkte. Ønsker du yderligere orientering omkring høringsfasen eller retsakterne er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Spørgsmål og kommentarer i øvrigt rettes til cvhc@danva.dk