2024 04 02 Redigeret Billede Traktor Med Kryds Henover Til Artikel Om L123

I dag tages der med 1. behandling af lovforslaget L123 et afgørende skridt mod en bedre beskyttelse af Danmarks drikkevand. Lovforslaget sigter mod at stoppe erhvervsmæssig anvendelse af sprøjtemidler i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), hvilket er afgørende for at sikre rent drikkevand til fremtidige generationer.

Lovforslaget L123 understreger betydningen af samarbejde mellem kommuner, vandforsyninger og lodsejere i indsatsen for at beskytte drikkevandet. Men som noget nyt giver det kommunerne udvidede beføjelser til at forbyde anvendelsen af sprøjtemidler i boringsnære beskyttelsesområder. Hvis beskyttelsen ikke opnås ved frivillige aftaler, skal kommunerne fremover have beføjelse til at udstede påbud eller forbud mod brugen af sprøjtemidler, med fuld kompensation til ejendomsejere.

Dermed er L123 en udmøntning af Miljøministeriets akutplan fra sidste år, som DANVA aktivt har støttet op om.

Behov for at beskytte Danmarks drikkevandsressourcer

Dette lovforslag kommer på et tidspunkt, hvor behovet for at beskytte Danmarks drikkevandsressourcer aldrig har været mere presserende. Med kun en lille procentdel af BNBO-arealerne dækket af aftaler til dato, adresserer L123 et akut behov for mere omfattende beskyttelsesforanstaltninger.

DANVA har længe været fortaler for denne type lovgivning, der fremmer beskyttelsen af rent drikkevand.

DANVA forventer, at lovforslaget vil samle bred støtte

DANVA forventer, at lovforslaget vil samle bred støtte i Folketinget og fremover kan adressere de presserende miljøudfordringer, vi står overfor med omfattende forurening af vores drikkevandsressourcer.

DANVA vil derfor fortsat arbejde tæt sammen med alle relevante parter for at sikre, at lovforslagets intentioner realiseres til fulde, til gavn for danskerne.

Det videre arbejde

I forlængelse af lovbehandlingen er der sendt to bekendtgørelser i ekstern høring med frist i midten af april. Herudover er der møde i BNBO-følgegruppen den 5. april 2024, hvor DANVA har lejlighed til at drøfte bekendtgørelserne med ministeriet.