2024 05 15 Luftfoto COLOURBOX58768015
Billede: Colourbox

Spildevandsselskaberne skal have mere ansvar for inddatering i PULS, der indføres skærpet regulering af midlertidige, planlagte udledninger af spildevand, og der foreslås særlige krav for kvælstof- og fosforindholdet i ultrarent teknisk vand baseret på spildevand. DANVA har indgivet sit høringssvar til den reviderede Spildevandsbekendtgørelse.

Overordnet er DANVA positiv overfor ændringerne i den reviderede bekendtgørelse. 

Foreningen støtter de foreslåede tiltag, vedrørende stop for planlagte midlertidige udledninger af spildevand i forbindelse med omlægninger af renseanlæg eller ledninger. 

DANVA bakker også op om, at spildevandsselskaberne skal have større ansvar for at inddatere i PULS-databasen, da det vil forbedre datakvaliteten og dermed styrke vores viden om udledninger fra spildevandssystemer til vandmiljøet.

Der er dog specifikke ændringer i høringsudkastet, som DANVA har vurderet er uhensigtsmæssige.

Næringsstofkrav teknisk vand

De særlige krav til næringsstoffer i teknisk vand baseret på renset spildevand, er placeret i kapitel 7, der specifikt regulerer udledninger fra spildevandsselskaber omfattet af vandsektorlovens §2, stk. 1. 

Dermed kobles krav til teknisk vand med udledninger fra spildevandsselskaber, omfattet af vandsektorloven. Lige nu arbejdes der på at udarbejde en særlov for teknisk vand selskaber, der blandt andet skal sikre, at et spildevandsselskabs kunder ikke skal finansiere aktiviteter, der drives under kommercielle vilkår. 

Derfor har DANVA vurderet, at placeringen af krav til teknisk vand ikke bør fremgå i et kapitel af bekendtgørelsen, der regulerer spildevandsselskaber underlagt vandsektorlovens regulering.

Ansvar for inddatering af data i PULS

Det er som sagt positivt, at spildevandsselskaberne får større ansvar for at inddatere i PULS-databasen. 

Formuleringen af paragraffen efterlader dog uklarhed om, hvilke data der konkret er tale om, og der er ligeledes tekniske spørgsmål vedrørende adgang til indtastning af data og sikring af de rigtige data i databasen, der mangler afklaring.  DANVA har derfor opfordret til en nærmere dialog om at besvare disse spørgsmål.

Revision af spildevandsvejledningen

Slutteligt har vi fra DANVAs side foreslået, at spildevandsvejledningen også revideres i takt med denne ændring af spildevandsbekendtgørelsen.