Brandslukningsskum 928
Foto: Colourbox

Fredag d. 30. maj annoncerede Folketinget en national handlingsplan for PFAS, til 404 mio. kr. Planen skal danne grundlag for at afværge, inddæmme og oprense PFAS-forurening. Handlingsplanen løber frem til og med 2027 og repræsenterer en første fase i indsatsen mod PFAS. Aftaleparterne er enige om at afsætte 404 mio. Kr. i årene 2024-2027. Efter 2027 skal der tages stilling til fremadrettede indsatser mod PFAS-forurening.

Her giver vi et par nedslag i handlingsplanen, både hvad angår spildevand og drikkevand.

Grænseværdier for PFAS i spildevand

Handlingsplanen lægger op til, at grænseværdierne for PFAS i spildevandsslam fremover skal ligge på hhv.: 0,01 mg/kg tørstof for PFAS4 og 0,05 mg/kg tørstof for PFAS22.

For PFAS4 er det en fastholdelse af den vejledende grænseværdi, som Miljøstyrelsen fastsatte i efteråret 2021.

For PFAS22 er der tale om en stramning, der følger det faglige forarbejde, som Aarhus Universitet lavede for Miljøstyrelsen i foråret 2023 (Derivation of cut-off values for PFAS in sewage sludge (mst.dk)).

Den skærpede grænseværdi for PFAS22 må forventes at påvirke spildevandsselskaber, der har slamkompostering eller slammineralisering som metode til at behandle slam med.

DANVA håber på en snarlig revision af affald-jord-bekendtgørelsen

DANVA håber derfor, at dette er et skridt på vejen mod en snarlig revision af affald-jord-bekendtgørelsen, der også udvider paletten af teknologier, der bruges til slambehandling.

Dette understøttes af, at handlingsplanen også lægger op til undersøgelser af, hvordan PFAS nedbrydes ved fx forbrænding.

Vi ser gerne at disse undersøgelser inkluderer andre relevante teknologier til slamhåndtering, såsom pyrolyse og HTL.

Styrket overvågning, og målrettet information

Med handlingsplanen skal overvågningen af PFAS og andre miljøfarlige stoffer i vandmiljøet styrkes.

DANVA hilser dette tiltag velkomment, da det ikke blot vil forbedre vidensgrundlaget om PFAS, men vil forventeligt også forbedre viden om den kemiske tilstand i vandmiljøet – noget der er stærkt brug for.

Både borgere, drikkevandforsyningsselskaber og kommuner skal have øget information om forekomsten af PFAS, og øget rådgivning til drikkevandforsyningsselskaberne er også på tapetet.

Det er noget DANVA har efterspurgt, så borgere, virksomheder og drikkevandforsyningsselskaber bliver klædt på til at træffe oplyste (fra)valg.

Vi har brug for at få fjernet noget PFAS fra kredsløbet.

For spildevandsselskabernes vedkommende håber vi, at den øgede information til kommunerne får positiv indflydelse på kildekontrollen, så tilledning af PFAS til renseanlæg mindskes.

DANVA ser frem til ny vejledning "Tilslutning af industrispildevand til renseanlæg"

Det, der yderligere kan styrke kildekontrollen, er en ny vejledning om "Tilslutning af Industrispildevand til renseanlæg".

Den har været under revision i nogen tid og er et vigtigt værktøj for kommunernes sagsbehandling af tilslutningstilladelser til industrispildevand indeholdende blandt andet PFAS.

DANVA ser frem til en snarlig færdiggørelse af den nye vejledning.

Med handlingsplanen afsættes midler til drikkevandsforsyninger

Aftaleparterne afsætter midler til en pulje, som vandforsyninger kan bruge til at beskytte drikkevandet mod PFAS, hvor der er behov.

Dette kan omfatte rensning af vandet eller etablering af nye forsyningsledninger og boringer.

Formålet er at sikre forsyningen af rent drikkevand og forhindre væsentlige stigninger i vandprisen.

På drikkevandssiden har vi også været optagede af punktkilder, kildekontrol, analyse-, oprensnings- og rensemetoder for drikkevand.

Handlingsplanen indeholder alle elementer i større eller mindre grad.

Oprensning af punktkilder

Der afsættes midler til oprensning af punktkilder, hvor PFAS-forurening udgør en risiko for drikkevand og overfladevand. Dette inkluderer tidligere brandøvelsespladser og deponier.

Overvågning og kontrol

Overvågningen af PFAS og miljøfarlige stoffer i grundvand og vandmiljøet styrkes, hvilket skal hjælpe med at opspore potentielle kilder til PFAS-forurening.

Vi forventer at dette også kommer til at omfatte nye analysemetoder som en del af arbejdet i ministeriets PFAS-videnstaskforce.

Udvikling og afprøvning af oprensningsteknologier

Det fremgår af handlingsplanen, at der er behov for at udvikle og afprøve nye teknologiske løsninger til oprensning af PFAS i drikkevand, grundvand og jord for at beskytte både borgere og miljø.

Det kan vi kun tilslutte os, men det er ikke umiddelbart tydeligt, hvor mange midler der er afsat til dette, udover de, der allerede er en del af PFAS- videnstaskforce.