COLOURBOX8350373
Billede: Colourbox

Hvis jeres regulativ er lig standardregulativet, betyder det, at I nu skal indføre en ny praksis, når I behandler sager vedrørende visse dele af den fælles branchevejledning lanceret af DANVA og Danske Vandværker i 2020.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har netop afgjort en sag om, hvad kommunalbestyrelsen kan undlade at godkende i vores standardregulativ (fælles branchevejledning).

Hvis jeres regulativ er lig standardregulativet, betyder det, at I nu skal indføre en ny praksis, når I behandler sager vedrørende disse dele af vores standardregulativ, den fælles branchevejledning lanceret af DANVA og Danske Vandværker i 2020.

Konkret drejer det sig om tre dele af regulativet

Lukke for vandet

Det fremgår af afsnit 8.1.8, 8.1.9 og 9.17, at almene vandforsyninger kan afbryde vandet hvis: Afgørelsen betyder at:

Ejeren forsømmer sine pligter med hensyn til vandinstallationer

Det er kommunalbestyrelsen, der fører tilsyn, og I må bede dem om at tage sagen op og eventuelt give ejeren et påbud. I må ikke lukke for vandet.
Der er en potentiel fare for forurening Nu skal faren være aktuel, før I må lukke. Ved potentielle farer for forurening må I henvende jer til kommunalbestyrelsen, der må fører tilsyn med eventuelt påbud.
Der er ikke adgang til at efterse måleren. I må holde jer til at opkræve administrationsgebyr for forgæves kørsel, eller hvis ejer undlader at reagere på gentagne henvendelser. Taksterne skal fremgå af takstbladet. I må ikke lukke for vandet.

Brandhaner og ledningsdimensioner

Udgifter til nødvendige reduceringer af ledningsdimensioner for brandhaner skal betales af den almene vandforsyning og ikke af kommunalbestyrelsen. Udgifter til neddimensionering må derfor indregnes i den almindelige drift (anlægs- og/eller driftsbidrag).

Kommunen kan ikke forpligtes via regulativet til at betale for at fjerne eller reparere   defekte brandhaner. Nævnet tilkendegiver dog, at kommunen efter omstændighederne er forpligtet til at reagere på en oplysning fra den almene vandforsyning om en defekt eller overflødigt brandhane, da sådanne brandhaner kan udgøre en fare for forsyningssikkerheden. Kommunen kan i givet fald bede jer løse problemet mod betaling.

Placering af måler

Vandmåleren skal som udgangspunkt placeres inde i huset. Den må kun flyttes til en målerbrønd, hvis det sker, er af hensyn til:

  • installation
  • aflæsning
  • vedligeholdelse

Anvendelsen af målerbrønden vil altid være på baggrund af en konkret vurdering. Det nævnte er angivet i normalregulativet fra styrelsen i 2014. Nævnet fremhæver, at det er lovligt, at kommunalbestyrelsen tillægger forbrugerens mulighed for løbende at kontrollere vandforbruget vægt, hvorfor kommunalbestyrelsen kan afslå at godkende et regulativforslag, hvor muligheden for brug af målerbrønd udvides udover de situationer nævnt i normalregulativet.

Det vil derfor være af betydning, om den almene vandforsyning kan argumentere for, at ejeren har let adgang til at aflæse måleren på en skærm, der er installeret inde i huset eller på en app.

Anbefaling

På baggrund af nævnsafgørelsen fra 16.01.2024 opfordrer vi jer til at ændre/have en administrativ praksis, så I følger principperne beskrevet herover.

I kan sagtens bruge de regulativer, I har på nuværende tidspunkt, da de tidligere er godkendt af jeres kommunalbestyrelse – men formelt set er nogle af de tidligere godkendte regulativer på enkelte punkter i strid med den nye nævnspraksis. Derfor er det vigtigt, at I sørger for at ændre jeres interne praksis, så I reelt efterlever det ovennævnte.

Hvis I har bestemmelser i jeres godkendte regulativ, der på de ovenstående punkter er lig branchevejledningen fra december 2020, så kan I informere kommunalbestyrelsen om jeres kendskab til afgørelsen fra Miljø- og fødevareklagenævnet dateret 16.01.2024 (sagsnr: 21/01106). Naturligvis vil I fremover følge udmeldingerne fra nævnet. I samme anledning kan I informere om, at Danske Vandværker og DANVA har igangsat et opdateringsarbejde af branchevejledningen, som gerne skal resultere i en gennemskrevet, ny version i 2024

Skulle I have ideer til ændringer i regulativet, vil vi meget gerne høre fra jer. I kan sende forslag til følgende mail:  mni@danskevv og sv@danva.dk

Læs uddybning her

Vandforsyning - ny nævnspraksis for standardregulativet