Christiansborg og borgere COLOURBOX6895769.JPG

Hvis valgkampen var en rettesnor, så lover det godt for vandsagen i den næste folketingsperiode. Nu gælder det for DANVA om at holde politikerne fast på de udspil, partierne stemplede ind med inden for bl.a. grundvandsbeskyttelse, PFAS-bekæmpelse, klimatilpasning og arealanvendelse.

Menneskers aktivitet med pesticider, kemikalier og medicinalstoffer sætter deres spor i vandet, hvilket udfordrer vandkundernes tillid til  at åbne for hanen. Det er en daglig virkelighed
for vandselskaberne at skærme drikkevandet og miljøet mod konsekvenserne af den menneskelig produktion.

Under valgkampen viste politikerne vandet tillid, og både blå og rød blok lovede at komme drikkevandet til undsætning med statslig finansiering. Forslaget fra de røde partier går ud på at indføre et sprøjteforbud i 200.000 ha grundvandsdannende oplande - grundvandsparker.

I flere grundvandsparker vil det være relevant at gå videre end forslaget ved at ændre arealanvendelsen, der i stedet for dyrkning af konventionelt landbrug kan være rejsning af skov, etablering af økologisk drift, vild natur eller anlæg til vedvarende energi – solceller og vindmøller samt rekreative formål.

Venstre og Konservative leverede under valgkampen også et forslag om, med statslige penge på
et trecifret millionbeløb, at oprense giftgrunde, som indeholder PFAS-stoffer. De meget sundhedsfarlige stoffer udgør nemlig en potentiel trussel mod det grundvand, vi anvender til drikkevand.

I forhold til problemet med PFAS, som SF i valgkampen fremlagde et aktionsprogram for, så har vandselskaberne i øvrigt et klart billede af, at påvirkningen af PFAS-stoffer i grundvandet overvejende kommer fra punktkilder som f.eks. kemikalienedgravninger.

Venstre fremlagde udover udspillet om øget punktkildeoprensning også et forslag om at etablere en statslig pulje på ti milliarder kroner til klimatilpasning. Vandselskaberne har store problemer med at finansiere bl.a. anlægsprojekter til sikring af samfundet mod de stadigt kraftigere, klimarelaterede skybrud.

Det skyldes, at reglerne, som de er i dag, spænder ben for, at vandselskaberne kan investere i løsninger til gavn for samfundet. Det skal vi også have fokus på at løse i den kommende periode, hvor tilliden til vandet skal tilbage i Folketinget og afspejles regler. 

Vi er glade for de gode udspil fra partierne. DANVAs medlemmer kæmper for, at håndteringen af vand bliver båret af tillid og ikke ensidigt af tilsyn og kontrol, som gør det dyrere for kunderne og ringere for samfundet.

Den økonomiske regulering af vandsektoren skal baseres på tillid, det er billigere og bedre for alle.
DANVA vil samarbejde med politikerne om at udmønte deres forslag, så de bliver til gavn og glæde for kommende generationer i form af rent drikkevand, et rent vandmiljø og værn mod
oversvømmelser.