Borsen og Chr.borg aften COLOURBOX35800829.jpg

Siden sommer har regnbetingede overløb været et af de store emner i offentligheden og på Christiansborg.

Det er vist ikke for meget at påstå, at der en overgang var tale om en reel shit-storm. I bund og grund handler problemet om, at der er et misforhold mellem samfundets forventninger til udledning af spildevand og de regler, som vandselskaberne skal arbejde efter. Reglerne er fra en svunden tid, mens samfundets krav udvikler sig løbende.

De klimarelaterede regnmængder, der forårsager overløb, skal blandt andet styres og håndteres via investeringer i klimatilpasningsløsninger. En øget indsats mod overløb sikres bedst, hvis vandselskaberne, der arbejder non-profit, kan etablere løsningerne uden, at deres økonomi udhules af generelle effektiviseringskrav og manglende omkostningsdækning.

Folketinget vedtog i december en lov om finansiering af klimatilpasning til trods for, at politikerne er klar over, at den ikke kommer til at fremme omfanget af klimatilpasningsløsninger på grund af blandt andet manglende omkostningsdækning. Nogle gange er politik bare mere end logik. DANVA tager nu kampen om effektiviseringskrav og manglende omkostningsdækning i forbindelse med investeringer videre til forhandlinger om revisionen af vandsektorloven her i 2021.

Selvom omtalen af overløb kunne give det indtryk, at det står skidt til i Danmark, så ligger vi i et internationalt perspektiv i front, når det gælder om at håndtere udledninger. Indsatsen er direkte årsag til, at vores badevandskvalitet herhjemme år efter år er helt i toppen i Europa, og at vi i mange byer kan bade i byernes indre havne.

Under 10 pct. i gennemsnit af den påvirkning, der er til vandmiljøet, stammer fra byernes ud-ledning af spildevand gennem renseanlæg. Langt den største påvirkning af vandkvaliteten i søer, åer og kystnære områder kommer fra landbruget, der ifølge Miljøstyrelsens beregninger bidrager med over ca. 60 pct. af kvælstofbelastningen. Ca. 30 pct. skyldes baggrundspåvirkning, der enten kommer med havstrømme fra andre lande eller falder som forsuret regn.

DANVA arbejder for at få præcise overløbsdata og -definitioner, ligesom vi vil have politikerne til at afstemme forventningerne med samfundets. Reguleringen spænder i dag ben for vandselskabernes indsats.

DANVAs bestyrelse har besluttet, at planlagte overløb skal undgås, ligesom det økonomiske incitament til at lade spildevandet løbe gennem renseanlægget uden om de sidste rensetrin skal vendes om. Det skal give mening at nedbringe overløb - ikke at skabe flere. Herudover har DANVA taget initiativ til udarbejdelsen af en hvidbog, der én gang for alle slår fast, hvordan den mest optimale håndtering af regn- og spildevandsudledning skal være.

Spildevandsselskaberne arbejder konstant på at gøre det hele endnu bedre, og DANVA presser på for at fjerne barrierer i lovgivning og regulering, der står i vejen for renseanlæggenes indsats for mennesker, sundhed og miljø.