Hvem nomineres?

Solrød Gymnasium, KLAR Forsyning og Solrød Kommune for projektet ”Kilen”.

Solrød Gymnasium: Rektor Bjarne Thams56 18 40 01, bjarne.thams@solgym.dk

KLAR Forsyning: Projektleder Søren B. Hansen, 30 63 60 80, sbh@klarforsyning.dk

Solrød Kommune: Projektlederog Byplanlægger Jeppe Erikstrup Møller, 56 18 22 51, jen@solrod.dk

Hvem nominerer?

Jeppe Erikstrup Møller, Projektleder og Byplanlægger i Solrød Kommune, 56 18 22 51, jen@solrod.dk

Kort begrundelse for nomineringen:

Med VANDPLUS-projektet Kilen har Solrød Kommune, KLAR Forsyning og Solrød Gymnasium samarbejdet om at udnytte behovet for et regnvandsbassin til samtidig at skabe et nyt byrum med fokus på bevægelse, miljø, styrkelse af fællesskaber og ikke mindst læring. Kilen har derfor ikke alene løst en vigtig regnvands-teknisk udfordring, men også bidraget til at udvikle og forny bylivet i Solrød. Samtidig viser Kilen, hvordan et lille, ubenyttet overskudsareal kan opgraderes til et kombineret regnvandsbassin og multifunktionelt byrum til inspiration for kommuner og forsyningsselskaber overalt i landet.

Mere uddybende begrundelse:

Kilen består af to regnvandsbassiner og en forbindende kanal, der samtidig fungerer som aktive byrum. Kilen skaber merværdi ved at kombinere og give plads til: Vand, Bevægelse, Miljø, Fællesskaber, Læring Aktiviteterne i de to bassiner i Kilen henvender sig til mange forskellige grupper. Hvor det store in situ-støbte betonbassin primært er for de unge og fysiske aktiviteter af urban karakter med fart på, så er det mindre gabionsopbyggede bassin i højere grad et pauserum med naturværdi, som er målrettet rolige aktiviteter, de ældre og mindre børn. På den måde vil mange forskellige brugere, som måske normalt ikke ser hinanden, kunne bruge Kilen samtidigt og potentielt mødes på tværs af alder, interesser og livsstil – uden at de nød-vendigvis skal forstyrre hinanden eller kæmpe om den samme plads. Kanalen er designet, så den både fungerer som et teknisk overløb, der transporterer og fordeler regnvand mellem bassinerne, og samtidig fungerer som et rekreativt forløb, der skifter karakter, tempo og rekreativ funktion alt efter om det regner eller ej.

Solrød Gymnasium, som ejer jorden, anvender i dagtimerne arealet til undervisning med særligt fokus på idræt og naturvidenskab og som uderum for eleverne i pauserne i løbet af dagen. Kilen er dog også tilgæn-gelig for alle andre og bidrager til et mere uformelt og selvorganiseret byliv, hvor alle aldersgrupper kan komme forbi, bevæge sig eller bare opholde sig og betragte livets gang.

Kilen indgår desuden i kommunens og forsyningsselskabets formidling af deres arbejde med klimatilpasning. Ud over at Kilen i kraft af sine mange eksempler på rekreativ merværdi i sig selv fortæller den gode historie, er der integreret en række formidlingselementer i selve designet, som kommunen og forsyningsselskabet kan bruge i forbindelse med rundvisninger, og som borgerne også selv kan nærstudere. Dermed får både kommunen og forsyningsselskabet en vigtig formidlingsplatform, som kan bidrage til at formidle viden om klimatilpasning til hele Solrød og hvor den enkelte kan blive ”uddannet” i og konkret kan se værdien af klimatilpasning.

Kilen, der samlet set kan tilbageholde knap 3.000 m3 regnvand og derved beskytter oplandet mod en 10-års hændelse, har integreret merfunktionalitet i alle flader, vægge og kanter. Dermed fremstår Kilen som et mønstereksempel på, hvordan penge og arealer bruges smart ved at have et ufravigeligt fokus på multifunktionalitet og merværdi – til glæde for forsyning, kommune, by og borgere.