Blågrøn Trend 1
Beboerne har afkoblet hovedparten af deres regnvand og håndterer det på egen grund. Billede: VandCenter Syd

Dette projekt er væsentligt at fremhæve pga. den særlige borgerdrevene tilgang, som ligger bag projektet. En tilgang, som andre forsyninger kan lade sig inspirere af.

1.1 Navn på indstiller

Martin Westerboe Sørensen

1.2 Projektpartnere

Den bærende part i dette projekt er helt klart Gadeforeningen ’Fru Gurli’ (www.frugurli.dk), samt de beboere på gaden, som har forpligtet sig til vores fælles projekt. De har budt forsyningen "op til dans" i dette samarbejde. Samtidig er deres engagement i privat afkobling fundamentet for projektet.

Odense Kommune har bidraget med sparring og input til, hvordan en løsning som denne i offentlig vej kan udformes. Dette har sikret en effektiv myndighedsbehandling. Endvidere er det afgørende for forsyningen, at kommunen har den positive indstilling over for projekter af denne type, som også understøtter flere af kommunes målsætninger om be-grønning af byen og etablering af flere bytræer.

1.3 Motivation for projektet

Beboerne på Fruens Bøge Allé i Dalum ønskede sig flottere vej med træer og vejbede, samt trafikdæmpning på deres vej. Som forsyning har vi behov for at afkoble regnvand fra områdets pressede fællekloak, der giver anledning til kælderoversvømmelser samt kloakoverløb til Odense Å.

Resultatet er blevet en ”noget for noget” aftale med beboerne. Beboerne afkobler hovedparten af deres regnvand og håndtere det på egen grund – og forsyningen afkobler vejvandet med LAR-løsninger i vejen, i form af vejbede med træer, der også fungerer som trafikchikaner.

En gruppe af beboere i gadeforeningen har selv stået for benarbejdet med at få forpligtet nok beboere i området. Forsyningen har derfor kun brugt få timer på dialog med beboerne, og samarbejdet har været yderst konstruktiv. Aftalen er endt med, at borgerne forpligter sig til at afkoble 70% af alle de private flader - før forsyningen går ind i projektet.

Dermed sikres det, at forsyningen opnår en meget høj afkoblingsgrad i området – i forhold til den investering der gøres i LAR-anlægget til vejvandet.

I vejbedene har vi for første gang anvendt en ny type filterjord (Vexti-jord, Byggros), hvor vandet trænger hurtigere igennem, men hvor laget af filterjord er tykkere, hvilket igen giver bedre vækstbetingelser for de træer der plantes i bedene. Sammen med områdets gode nedsivningsforhold betyder det, at der ikke er behov for at indbygge ”volumen-kassetter” og overløb i bedene – hvilket vi normalt gør. Der er således hverken brønde eller sandfang ifm. vejbedene. Projektet afføder således udelukkende en ”grøn” drift, til pleje af beplantning og træer.

Anlæggelsen blev afsluttet i januar 2021.

1.4 Hvad er nyt?

Den største nyhed er, at vi med denne tilgang til LAR-projekter kan opnå langt større borgerinvolvering med et langt mindre timeforbrug, sammenlignet med andre LAR-projekter. Samtidig opnås der en langt højere privat frivillig afkobling, end vi har opnået tidligere.

Forsyningen har hentet inspiration til denne - for os - nye tilgang, fra nogle af tiltagene, man har lavet i forbindelse med udrulning af bredbånd herhjemme. I det nominerede projekt er det også engagerede borgere, der initierer og driver processen med at samle opbakning til at forbedre forholdene i deres eget område.

Projektet har allerede inspireret borgergrupper på to andre gader til et lignende initiativ, hvor Vandcenter Syd er klar til at involvere sig.

1.5 Hvilken merværdi giver projektet?

Det har kastet et stort ejerskab og stolthed til projektet -  og til de LAR-bede der er blevet anlagt på vejen - at projektet i høj grad er drevet af borgerne på vejen.

Dette gør projekter - som det på Fruens Bøge Allé - til en leg at gennemføre -både for projektmedarbejdere og entreprenører. Vi kan på bagkant konstatere, at dette giver stor merværdi.

Selvom der her er tale om en "blød" merværdi, så er vores erfaring, at netop udfordringer med borgersamarbejdet kan trække hårdt på den begrænsede ressource, som projektmedarbejderne ofte er i forsyningen.

LAR-anlægget i projektet er indrettet, så vejbedene nedbringer trafikhastigheden, mens træer og beplantning i bedene tilføre en rekreativ værdi til gaderummet. Beplantningen er nøje udvalgt til de særlige forhold, der er i regnbede. I tidligere undersøgelser har vi dokumenteret den merværdi, det giver for insekter og fugle. Disse merværdier gør sig også gældende i andre af forsyningens LAR-projekter. Men i dette projektet er det netop udsigten til disse merværdier, der er udslagsgivende for at borgerne tager initiativet, og i så høj grad vælger at indgå i projektet, ved at lave privat afkobling.

1.6 Hvilke effektiviseringsgevinster er der ved projektet?

Fra andre LAR-projekter med stor borgerinvolvering, har Vandcenter Syd fået erfaring med, hvor stort ressourcetræk det kan give på medarbejdere, at skulle lave borgermøder og kommunikationsarbejde for at skabe opbakning til LAR-afkobling.

Med denne borgerdrevne tilgang, opnås større engagement og ejerskab hos borgerne med et langt mindre timeforbrug fra forsyningen. Hos Vandcenter Syd anser vi dette som en afgørende effektivisering, hvis vi i fremtiden skal lave LAR-afkobling på de flere 100 km villaveje som vi har i Odense.

Med projektet er det lykkedes Vandcenter Syd at vise, at vi kan gennemføre LAR-projekter med et begrænset timeforbrug, en høj frivillig afkoblingsgrad, og en lavere omkostning pr. afkoblede m2 i forhold til tidligere LAR-projekter, som forsyningen har gennemført.

På det tekniske plan, har løsningen med den nye type filterjord betydet, at vi har frembragt en løsning uden brønde, rør eller sandfang ifm. vejbedene. Projektet afføder således udelukkende en ”grøn” drift, til pleje af beplantning og træer. At løsningen således ikke giver anledning til nogen "grå-drift", er også et stort plus i forhold til vores løbende fokus på effektivisering af vores drift.

At plastrør, brønde, kassetter og jerndæksler er helt fraværende i denne LAR-løsning, repræsenterer ligeledes en konkret reduktion af byggematerialer. Særligt disse byggematerialer repræsenterer ellers normalt et væsentligt bidrag i LCA analysen af lignende LAR-projekter

Da Vandcenter Syd har en vision om at bidrage til grønne og rekreative løsninger, så er ovenstående effektiviseringer på økonomi og timerforbrug et vigtigt bidrag, til at optimere på vores evne til at levere på denne vision

1.7 Hvem har vi samarbejdet med?

Det særlige i projektet er, at borgergruppen har rettet henvendelse og spurgt forsyningen om hjælp - og ikke omvendt. Borgergruppen har initieret projektet, samt stået for vejmøder, stemt dørklokker med informationsmateriale og samlet underskrifter. Det har fra starten netop været en klar aftale med borgergruppen, at de skulle påtage sig en stor del af kommunikationsarbejder, for at forsyningen kunne begrænse timeforbruget.

(Billeder: VandCenter Syd)