Strandengen Web

Med projektet er etableret et regnvandsbassin tæt ved en §3-beskyttet eng. Bassinet sikrer, at regnvand og skybrud fra den sydøstlige del af Vallensbæk forsinkes og renses inden udledning til den målsatte Ringebæk Sø i Køge Bugt Strandpark.

1.1 Navn på indstiller

Christian Ammitsøe

1.2 Projektpartnere

Vallensbæk Kommune, HOFOR A/S, MOE A/S sammen med Arkland ApS, Ishøj Kommune (som miljømyndighed for Vallensbæk Kommune), Strandparken I/S.

1.3 Motivation for projektet

Afløbet fra bassinet er droslet til områdets kapacitet og er udført som et slynget vandløb igennem det beskyttede naturområde. Ved skybrud går vandløbet over sine bredder og oversvømmer en afgrænset del af strandengen, hvilket sikrer klimatilpasningen af anlægget. Vallensbæk Kommune har som projektejer haft stor fokus på biodiversitet og rekreative hensyn. Projektet er gennemført med et ønske om maksimal genanvendelse. Fældede træer er brugt som levested for insekter og rekreative elementer som hoppe stubbe, der er anlagt kasser med indhold af forskellige slags (sten, barkflis, sand) og et stort klatretræ er efterladt i sanseområdet.

Rekreative hensyn: Der er etableret en nord-sydgående, 450 m lang, slynget hovedsti gennem den vestlige del området med en række opholds- og læringspladser. Stien er udført let hævet som en del af inddæmningen af oversvømmelser. Den er etableret med granitbelægning, hvilket sikrer god tilgængelighed for handicappede, og der er etableret pullertbelysning og bænke langs hovedstien. Derudover er der etableret en række snoede sansestier (natur og oplevelser) som fører gennem krattet i området. Adskillelsen mellem regnvandsbassinets for- og hovedbassin er anlagt som et slynget trædæk/træbro, der giver mulighed for at gå tværs over bassinet.

Biodiversitet: Der er etableret et paddeskrab i den sydlige del af strandengen for at forbedre leve- og ynglevilkårene for grønbroget tudse, som Vallensbæk Kommune har et særligt nationalt ansvar for at beskytte. Paddeskrabet vil fungere som et tidvist vandfyldt og tidvist udtørret vandhul. Der vil blive etableret et trædæk/træbro hen over paddeskrabet for at gøre det muligt for besøgende at se nærmere på den grønbrogede tudse.

Beplantning omkring regnvandsbassin er gennemført med hjemmehørende arter. Træer som er blevet fældet i forbindelse med projektet, er blevet efterladt i området mhp at de kan forrådne og dermed bidrage som leve- og voksesteder for en lang række insekter, svampe m.v. Områdets karakter og eksisterende beplantning vil blive fremmet med en ændret drift.

1.4 Hvad er nyt?

Regnvandsbassin og klimatilpasning i forbindelse med fredet strandeng, hvor der samtidig etableres en stærkt forbedret adgang til natur og rekreative faciliteter, der gør det muligt for borgerne at komme ud og opleve området.  Projektet blev indviet 19. september 2021.

1.5 Hvilken merværdi giver projektet?

Projektet indgår i det grønne strøg i Vallensbæk som forbinder byen med vandet og knytter dermed an til den overordnede byplanlægning i kommunen. Den tidligere anlagte, bynære del af det grønne strøg er mere urban, mens projektet ved Strandengen har fokus på natur, biodiversitet og rekreative hensyn.

Hovedstien er udpeget som hjertesti i Vallensbæk Kommune og gør det lettere for borgerne at komme ud og få rørt sig. Projektet bidrager dermed til en sund livsstil.

Med den nye oplyste sti bliver trygheden i passagen ned til Vallensbæk havn og Strandengens søer forbedret. Der er skabt landskabelige rum ved stien med siddemuligheder, så man inden for kort gåafstand kan komme helt ud i naturen.

Projektet bidrager til at forbedre både tilgængeligheden og vandkvaliteten i Ringebæk Sø.

1.6 Hvilke effektiviseringsgevinster er der ved projektet?

Projektet har for HOFOR været et omkostningseffektivt projekt hvor der er blevet etableret et bassinvolumen på 9.000 m3 for 14 mio. kr., hvilket i hovedstadsområdet er meget billigt. Projektet er et medfinansieringsprojektet, hvor HOFOR har betalt for bassin og Vallensbæk Kommune har betalt for de rekreative elementer.

Eksisterende træer er genanvendt kreativt i området.

Projektet bidrager til klimasikring af den sydøstlige del af Vallensbæk Kommune og sikrer en forbedring af recipientens tilstand.

1.7 Hvem har vi samarbejdet med?

Der er afholdt individuelle møder med en lang række interessenter som grundejerforeninger, lokale klubber der benytter området, samt lokale foreninger, vedr. ideer og ønsker i opstartsfasen. Der er derefter løbende afholdt møder med de grundejere, der er direkte naboer til strandengen med henblik på at imødekomme deres yderligere ønsker.

Der har yderligere været en tæt dialog med miljømyndigheden pga. områdets status som naturbeskyttet område.