Klimapark 1
Parken giver stedet karakter og tiltrækker liv - både dyr, planter og mennesker. Billede: Aalborg Vand

Sofiendal Enge betjener sig af naturens virkemidler, kombineret med ind- og udløbsbygværker.

1.1 Navn på indstiller

Lene Dokkedal

1.2 Projektpartnere

Aalborg Kommune og en lang række rådgivere, herunder

 • Envidan
 • WSP
 • Vandkunsten
 • Schönherr landskabsarkitekter

1.3 Motivation for projektet

Projektet har flere formål der er blevet opnået på en gang:

 • En bydel med få grønne områder, har fået 22hektar natur med rekreative stier og natur-oplevelser
 • En ny bydel har fået sin egen identitet qua klimaparken - EDC har lavet artikler om, hvorfor klimaparken tiltrækker lejere/købere.
 • Klimaparken håndterer vand fra store dele af Aalborg - et samlet kloakeringsopland svarende til 500 fodboldbaner (336.6 hektar)
 • En del af klimaprojektet handler om at regulere Svanholmgrøften, der får dobbeltprofil og dermed kan håndtere mere vand. Hermed håndteres de eksisterende udfordringer med oversvømmede marker.

1.4 Hvad er nyt?

Parken har først og fremmest en kvalitet som en del af bybilledet, fordi det allerede nu, kort tid efter anlæg, ligner natur, som altid har været i området; men reelt er der tale om et 22 hektar stort teknisk vandhåndteringsanlæg. Parken giver stedet karakter og tiltrækker liv - både dyr, planter og mennesker. 

1.5 Hvilken merværdi giver projektet?

Den store gevinst ved projektet er - sammenholdt med traditionelle løsninger:

 • Biodiversitet (et rigt fugle- og dyreliv har allerede indfundet sig)
 • Arealer til rekreativ udfoldelse for hele bydelen.
 • Motionsstier, og stiforbindelser
 • Løsning af eksisterende problemer med oversvømmede marker (når Svanholmgrøften gik over sine bredder)

1.6 Hvilke effektiviseringsgevinster er der ved projektet?

Parken har været ca. 5 mio kr billigere end de traditionelle løsninger

1.7 Hvem har vi samarbejdet med?

Der har fra starten af områdets udvikling været et tæt samarbejde mellem forsyning, kommune og rådgivere. Bebyggelsen i området (1200 boliger) er planlagt sammen med klimaparken og vandhåndteringen mellem husene, er samtænkt med klimaparken. Området udgør derfor en helhed.

https://aalborgforsyning.dk/privat/gronne-losninger/spildevand/klimapark-i-sofiendal-enge/

https://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2018/juli/klimapark-i-sofiendal-

(Billeder: Aalborg Vand)