Årsmøde 2022 Åbning I Salen
Billede: Michael Vienø

I sin sidste mundtlige beretning fremhævede Lars Therkildsen sammenhængskraften som årsag til DANVAs succes med gode resultater for danskernes vand.

Indledning

Igen i år har vi i DANVA arbejdet sammen om at opnå resultater på de vigtigste vand-dagsordener.

Det sker med et stærkt pres på beslutningstagere og centraladministration og med et fokus på det fælles mål om friere og bedre rammer for DANVAs medlemmer.

Her i denne bestyrelses sidste mundtlige beretning kan jeg som afgående formand for DANVA konstatere, at der er en voldsom travlhed i vores forening.

Det er DANVAs medlemmer, der holder danskerne sunde i forhold til vand. Det er et vigtigt ansvar, vi har, og det forpligter, det ved vi godt. Men vi klarer opgaven, fordi vi finder styrken i sammenhængskraften med hinanden.

Vandselskabernes rolle med sundhed blev for alvor synlig igen under corona. Regeringen greb vores bold om at bruge prøvetagning af spildevand til at belyse coronasmitten med.

Det gør mig stolt, at vandsektoren skaber værdi for samfundet.

Pandemi og geopolitik

Netop sundhed, der også er temaet for vores årsmøde, er det helt centrale formål for os vandfolk. Men som noget nyt er vand nu ikke kun miljø-, forsynings- eller sundhedspolitik. Vandsektoren er for et par måneder siden blevet en del af Danmarks sikkerhedspolitik. I forbindelse med Ruslands krig mod Ukraine er Den Nationale Operative Stab (NOST) blevet genaktiveret, vandforsyning er en kritisk funktion.

Ligesom coronapandemien kom til os ude fra, så er krigen i Ukraine også opstået langt væk, men vi er alligevel forbundet med den. Krigen kan f.eks. påvirke vores forsyningssikkerhed af materialer fra leverandører, ligesom den kræver ekstra forsvar mod cyberkriminalitet. Samtidig får vi højere udgifter og dermed vandpriser og kan måske også forvente, at et destabiliseret finansmarked kan hæmme eksporten af danske vandløsninger.

Danske Vandværker og DANVA arbejder i øvrigt sammen om at sende overskydende materiel fra vandforsyninger til kollegaerne i Ukraine. De økonomiske rammer tillader ellers ikke, at vi kan give takstfinansieret hjælp til Ukraine, men der er dog lidt luft til donation af aflagt materiel.

Pandemi og geopolitik, er kommet til os udefra, men er en del af vores vandarbejde. Lokalt er vi alle hver især en del af verdenen, og vandet binder os sammen i det store kredsløb.

I DANVA fortsætter vi med at gøre os stærke sammen i forening med Danmark og verdenen.

Alliancer

DANVA har aldrig stået stærkere, end vi gør lige nu. Vi har tætte samarbejder med alle de vigtigste parter om opgaven med at få bedre og friere rammer til DANVAs medlemmer. Det er os, embedsmændene og politikerne har dialog med om faglige og politiske emner. I øjeblikket er det f.eks. revision af vandsektorloven, planloven, drikkevandbeskyttelse, kemikalier, beredskab, spildevandsudledning, klima og meget, meget mere.

Vi søger konstant alliancer for at få endnu større vægt i vores løsningsforslag, når vi bringer ønskerne ind til politikerne.

DANVA er vandsektorens stemme, det er os, der har dialogen med politikere, embedsmænd og alliancepartnere. Ja, jeg havde nær sagt, hvem skulle de ellers tale sektorens regulering med, hvis ikke de havde DANVA, vores fælles forening, at gå til.

Revision af vandsektorloven

DANVAs helt store fokus er rettet mod det, som er fundamentet for medlemmernes arbejde – de økonomiske rammer. Vi vil først og fremmest have ændret reglerne, så vandselskaber får omkostningsdækning for deres investeringer.

Desuden kæmper vi for realistiske effektiviseringskrav og imod den statslige regulators opfattelse af, at vores samlede årlige ramme i 2030 skal være nedsparet fra 11,5. mia. kr. til 5,9 mia. kr.

Selvom regulator påstår, det ikke vil få konsekvenser for samfundet, så er der ingen, der kan følge den påstand.

Allerede i dag er der nødvendige investeringer, som vandselskaberne holder igen med, fordi det kan ramme deres økonomi negativt. Et endnu mindre råderum vil forværre muligheden for at gavne samfundet med bl.a. klimatilpasning, hvilket jeg vender tilbage til.

Deadline for høringen af et revideret lovforslag er blevet udskudt til efter sommerferien. Det giver os mulighed for at presse endnu mere på for den bedst mulige revision til gavn for samfundet.

De ændringer, DANVA bringer i spil i dialog med de embedsmænd, der laver udkast til den økonomiske regulering, er rigtig mange millioner kroner værd for medlemmerne. Samtidig giver de mere råderum og større frihedsgrader. 

Vi afholder ekstraordinære regionalmøder 21.-23. juni om revision af vandsektorloven. Vi giver en status, og har inviteret direktører og formænd, ligesom vi håber, at mange kommunale repræsentanter og lokal valgte folketingspolitikere også kan deltage.

Klimamål og sektorkobling

Vandsektoren understøtter løsningen af udfordringen med klimaforandringer. Ligesom krig og pandemi er et grænseoverskridende problem, så bidrager vandsektoren med et stort potentiale i forhold til regeringens målsætning om reduktion af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Foreningens medlemmer er i fuld gang med at udnytte alle muligheder for at understøtte løsning af klimaudfordringen. Vi har sat os et mål om at vandsektoren skal være klima- og energineutral i 2030.

Medlemskredsen lancerer stort set hver uge en ny løsning, som hjælper os med at nå målene. Det er stærkt. Men hvis reguleringen indeholdt incitamenter, så ville det hele accelerere. Det forsøger vi at forklare politikerne.

Der skal også være mere fokus på udnyttelsen af de bedste løsninger. Vi har f.eks. forsøgt at få italesat, at der bør være en strukturel forståelse for, at der bør være mere understøttelse af vand til luft-varmepumper i stedet for kun luft til luft.

Selvom vandsektoren går konstruktivt til sagen i forhold til grøn omstilling, så er der mange komplekse udfordringer, hvilket vi f.eks. har konstateret vedrørende vand til PtX-teknologien og optimering af produktion af biogas.

Drikkevand skal være rent

Drikkevand skal være rent. Det kan kun gøres ved at holde skidt for sig og vand for sig.

DANVAs konstante arbejde for sikring af rent drikkevand fik et godt aftryk på Finansloven via etablering af en drikkevandsfond. Der er i aftalen fastlagt vigtige principper, der gør, at vandselskabernes udgifter til jordkøb og dyrkningsrestriktioner ikke pålægges årlige effektiviseringskrav og at opkrævningen af omkostninger kan ske over en årrække.

Vi er glade for initiativet med drikkevandsfonden, men der er lang vej rent praktisk og økonomisk, hvis vi skal have beskyttet drikkevandet mod miljøfarlige stoffer.

DANVA, Danske Vandværker og Danmarks Økologiske Jordbrugsfond samarbejder om at etablere en egentlig fondskonstruktion. Den skal medvirke til, at det for vandværkerne bliver billigere at beskytte det danske grundvand til drikkevandsformål.

DANVAs dobbeltstrategi rummer både et langsigtet fokus i forhold til beskyttelse af grundvandet og et kortsigtet, som bl.a. understøtter dispensationer til indsatser, der sikrer overholdelsen af kravværdier.

I DANVA har vi også kæmpet for drikkevandsbeskyttelse i revision af både kemikaliestrategien og pesticidstrategien. Udfordringen er ud over pesticider fra landbruget, biocider fra maling og træbeskyttelse også de stærkt skadelige PFAS-stoffer.

Drikkevandet skal beskyttes mod de farlige kemikalier. Hverken på kort eller på lang sigt må de mange flourstoffer, der er giftige, mobile og unedbrydelige, kunne komme i drikkevandet og ud af vandhanen. Derfor skal indsatsen mod PFAS styrkes og stofferne forbydes.

Lige nu og de kommende år har vi fokus på PFAS, næste år er det måske et andet stof, der overrasker os. For at kunne sætte ind, er det nødvendigt, at vi får endnu mere viden om potente kemikalier.

Vi kæmper samtidig med at komme i mål med udmøntningen af aftalen om de boringsnære beskyttelsesområder. Første fase skal være på plads inden udgangen af 2022. BNBO er et godt første skridt på vejen til at få beskyttet vores grundvand for fremtiden. For vi skal holde skidt for sig og vand for sig.

Spildevand får stadig større fokus

Spildevand får stadig større fokus. Vandselskaber kan som nævnt deltage i overvågning af smitsomme sygdomme i spildevand. Det er sket gennem en ændring af epidemiloven.
DANVA har siden coronanedlukningen i marts 2020 arbejdet for at anvende smitteopsporing i spildevand, hvilket følger EU-kommissionens anbefalinger for medlemslandene. Systemet med smitteopsporing i kloakker herhjemme bygger på erfaringer med test af spildevand fra bl.a. Hjørring, Hillerød og Hovedstaden.

Der er også større fokus på overløb, udledningstilladelser og badevand samt de strategier, som ejer og forsyning vedtager for at styre de stadig stigende vandmasser som følge af klimaforandringerne.

Og så er der den store udfordring med de miljøfarlige stoffer i vandmiljøet, som for eksempel medicinrester og PFAS, der ledes til kloakken og byspildevandet mange forskellige steder fra og udledes via renseanlæg. DANVA har meldt sit ønske ind i det politiske system. Vi ved, at spildevand og slam udgør en spredningsvej for PFAS-stofferne, men man har endnu ikke overblik over konsekvenser ved udbringning.

Miljøministeren har lanceret en national strategi, der skal generere viden og løsninger, så vi kan sætte turbo på at skærme vandmiljøet mod miljøfarlige stoffer. Ministerens initiativ er centreret omkring et partnerskab, som DANVA naturligvis er en del af.

Også i EU ligger byernes spildevand højt på dagsordenen. Det sker gennem byspildevandsdirektivet, hvor vi har presset på for højere standarder. Og arbejdet har båret frugt, vi har fået alle de danske paradediscipliner med. Det er en gevinst for miljøet, ligesom det kan gavne eksporten af danske vandløsninger og know-how.

Klima

Vandselskaber arbejder til gavn for klimaet. IPCC har i sin seneste rapport meldt ud, at det ser ud til, kloden vil være 2,7 grader varmere om 100 år, hvis vi fortsætter som hidtil. Siden 1980 er den steget 1,09 grader. Det er fatalt, hvis ikke vi ændrer udviklingen, og vand vil på alle måder være en afgørende faktor for menneskets livsvilkår.

Vandselskaberne tager ansvar for opfyldelse af regeringens klimamålsætning. Men ét er at sætte sig et mål om reduktion af CO2, noget ganske andet er at opstille de definitioner, der er afgørende for, at vi kan måle på indsatsen og dermed vise, hvordan og hvornår ambitionen opnås.

Indmeldinger fra landets drikke- og spildevandselskaber viser, at de danske vandselskaber samlet set bliver klimapositive inden for en kort årrække. Energieffektivitet, effektiv rensning af spildevandet og skovrejsning for at beskytte grundvandet fører til, at vandsektoren vil optage flere klimagasser, end den udleder. Dermed kan vandsektoren opfylde sin ambition om at være energi- og klimaneutral i 2030.

På verdensplan er vandsektoren en stor klimasyn-der, da den anvender fire procent af elektriciteten. I Danmark brugte vandsektoren i 2020 under 1,5 procent af energien.

I forhold til at håndtere klimarelaterede oversvømmelser opfordrer vi til mere helhedsorienterede løsninger som et vigtigt indspil til den kommende nationale klimatilpasningsplan. DANVAs forslag giver mere klimasikring for pengene, og tilfører lokalområdet stor rekreativ værdi.

DANVA arbejder for en mere langsigtet og sammenhængende planlægning - også i forhold til planloven. Og sammen med KL har vi foreslået løsninger til håndtering af højtstående grundvand. Regeringens nationale klimatilpasningsplan skal fastsætte rammer for arbejdet med de sammen-hængende vandstrømme. Vandselskaberne bygger og finansierer infrastruktur over en 40-70-årig tidsperiode. Den skal sikres gennem økonomiske rammer og viden til at planlægge helhedsorienteret.

IWA Verdenskongres

DANVA er i fuld gang med at planlægge den store IWA’s verdenskongres i København 11.-15. september. Begivenheden er bogstavelig talt en enestående mulighed, som aldrig kommer igen. Så jeg kan kun anbefale, at du og dit vandselskab bør deltage til kongressen, hvor hele verdens vandfolk samles om at dele den seneste nye viden.

Alle kan opleve de danske vandløsninger på tæt hold. Bl.a. gennemføres en række site visits hos flere af DANVAs medlemmer. Temaet for kongressen er ”Water for Smart Liveable Cities”.

DANVA bidrager aktivt til planlægning og gennemførelse af kongressen, fordi afholdelsen i København er med til at vise den danske vandsektors høje, globale niveau.

Kom med til den eksklusive begivenhed. Du kan allerede tilmelde dig via DANVAs hjemmeside og få en særlig god pris nu.

Afslutning

Lige om lidt skal I vælge en ny bestyrelse i DANVA og også en ny formand, da jeg, som jeg var inde på i begyndelsen, efter ni begivenhedsrige år har valgt at pensionere mig selv.

Tak, fra mig personligt, fordi jeg har fået lov til at være formand for DANVA. Det gør mig stolt og taknemmelig at have været med til at sætte retning for en af de allervigtigste funktioner i vores samfund.

Tak, til alle for den store indsats i det forgangne år. Jeg glæder mig over, at vi sammen i DANVA har opnået vigtige resultater, og jeg ved, at alle kæmper videre for at holde kadencen også i fremtiden.

Det er den stærke sammenhængskraft i DANVA, der giver os alle de gode resultater for danskernes vand.