El Mast 18062024

Er I klar til at håndtere et brownout? Her på siden har vi samlet inspiration, konkret materiale og anbefalinger til vandselskabernes information til kunderne forud for vinterens potentielle strømafbrydelser.

Rullende forbrugsaflastning, brownouts, kontrollerede strømafbrydelser ...

Der bruges i dag forskellige betegnelser for dette sidste håndtag, som Energinet vil tage i brug, hvis der hen over en vinter opstår en for stor ubalance mellem elforbrug og elproduktion. Selv om det ikke er forventningen, at det bliver aktuelt, er opfordringen fra myndighederne alligevel at være forberedt, og det gælder også information til kunderne.  

Skabelon til information på hjemmesiden

Et nøglegreb i en afgørende informationsindsats er, at der er konsistens i både budskab og ordvalg. 

DANVA har i 2022 i samarbejde med en nedsat arbejdsgruppe - med bred repræsentation fra beredskabsnetværket og kommunikationsnetværket (KOMFOR) - udarbejdet denne skabelon for 'up front kommunikation til kunderne ift. potentielle brownouts’.

Alle vandselskaber kan bruge indhold og opbygning som understøttende værktøj til at udarbejde information til kunderne på egne hjemmesider i en version, tilpasset lokale forhold og kundegrundlag. Budskab og indhold kan ligeledes versioneres til information til kunderne via selskabets øvrige kommunikationskanaler. Alt materiale her på siden er til fri afbenyttelse

Hovedbudskab: Brug ikke vand!

Det centrale budskab i kommunikationen er: "Undgå at bruge vand, mens der er strømafbrydelse". Flere selskaber udtrykker potentielle udfordringer. I særdeleshed på håndtering af spildevand ved et brownout og særligt, hvis strømafbrydelsen falder sammen med tidspunkter for højt forbrug og samtidigt kraftig regn. 

DANVA har i dialogen med styrelserne, KL og Danske Vandværker opfordret til at centrere deres kommunikation om samme overordnede budskab. 

Anbefalinger og information

Nedenstående anbefalinger til vandselskaberne udgør de væsentligste overskrifter fra styrelserne i forbindelse med samarbejdsprojektet:

Energistyrelsen:
Brug og henvis til www.kriseinformation.dk som udgør den overordnede informationskanal. 

Brug og henvis gerne til Energistyrelsens Status på energiforsyningen

Gå i dialog med det lokale netselskab og informér kunderne om muligheden for at tilmelding til netselskabets informationsservice. Alle netselskaber i Danmark er pålagt at have information til deres kunder om, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af et strømafbrud. 

I tilfælde af en situation, hvor der er risiko for effektmangel, vil Energinet benytte DR og TV2 til at udsende meddelelser til befolkningen.

Vær opmærksom på, at antallet af sms’er I udsender, kan medvirke til, at der opstår flaskehalse. Det sker, fordi batteribackuppet på telemaster hurtigt kan blive opbrugt, og telemasterne dermed overbelastes. I beredskabskommunikationen til kunderne bør det derfor tages med i overvejelserne, at sms-beskeder måske ikke kommer igennem i tide.

Beredskabsstyrelsen:
Strømafbrydelse i de enkelte områder vil forventeligt vare max to timer. Det anbefales dog at forberede sig på situationer af længere varighed for dermed at have forholdt sig til konsekvenserne af eventuelle fejl, der kan opstå - f.eks. når radialen (det berørte område) kobles til strøm igen.

KL:
Orientér og gå i dialog med jeres respektive kommune(r) om, hvad I har planlagt at melde ud, så information fra kommune og vandselskab er enslydende. Det er særlig vigtigt, da mange kunder vil søge information om vand- og spildevandssituationen hos kommunen.

Af hensyn til ”følsomme forbrugere” kan det være hensigtsmæssigt, at disse italesættes i dialogen mellem forsyningen og kommunen. Det er kommunen, som har ansvaret for denne gruppes ”ve og vel”.

Fortsat koordinering

DANVA fortsætter dialog og gensidig orientering om kommunikation og best practise med især Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, Beredskabsstyrelsen, KL og Danske Vandværker. 

Find inspiration hos vandselskaberne

DANVA vil løbende opdatere danva.dk/brownout med ny information og gode eksempler fra vandselskabernes kommunikationspraksis om brownout til kunderne.

Et eksempel er Novafos, som er et af de selskaber, der har udarbejdet information på deres hjemmeside, og som har inspireret til skabelonens indhold og anbefalede opbygning:

https://novafos.dk/spildevand/saadan-paavirker-stroemafbrydelser-stoerre-omraader-dit-drikkevand-spildevand

HOFOR har udarbejdet et ikon, der skal være med til at bære budskabet igennem om at undlade at bruge vand under et brownout. Ikonet er lavet, så det er muligt at udskifte farven på dråben, så det matcher selskabets egne farver.