Få et overblik over kravene til samtykkeerklæringer.

Samtykkeerklæring – udkast vedrørende CPR-numre 

Behandling af oplysninger om kunderne, som er nødvendige for at opfylde forsyningspligten eller indgåede kontrakter, vil som det klare udgangspunkt ikke kræve samtykke fra den registrerede.

Derimod kan behandlingen basere sig på et af de øvrige retsgrundlag i artikel 6 i persondataforordningen.

Behandling af kundernes CPR-nummer kræver som det klare udgangspunkt, at kunden har samtykket hertil.

Dog kan der også indhentes og behandles CPR-nummer i forbindelse med inddrivelse uden samtykke, såfremt skyldneren ikke har oplyst sit CPR-nummer inden for en nærmere angiven frist, eller der er begrundet tvivl om skyldnerens oplysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 12/01/2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige, § 2, stk. 5 og 6, som er citeret nedenfor:

"Stk. 5. Ved overdragelse af fordringer til restanceinddrivelsesmyndigheden skal en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, oplyse skyldnerens personnummer. Hvis forsyningsvirksomheden ikke er i besiddelse af skyldnerens personnummer, skal forsyningsvirksomheden eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, inden overdragelsen af fordringen skriftligt anmode skyldneren om inden for en nærmere angiven frist at oplyse sit personnummer. Anmodningen skal indeholde oplysning om adgangen til at indhente skyldnerens personnummer fra Det Centrale Personregister efter fristens udløb, jf. stk. 6.

Stk. 6. Har skyldneren ikke oplyst sit personnummer inden for den angivne frist, eller foreligger der begrundet tvivl om rigtigheden af skyldnerens oplysning herom, kan forsyningsvirksomheden eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, ved henvendelse til en kommunalbestyrelse efter forudgående entydig identifikation af skyldneren få oplyst skyldnerens personnummer fra Det Centrale Personregister. Kommunalbestyrelsen skal behandle anmodningen senest 10 hverdage efter modtagelsen heraf."

Samtykket må kun indhentes til relevante og legitime formål.

Det er DANVAs holdning, at samtykke kan indhentes til de formål, som er nævnt nedenfor i udkastet til samtykkeerklæring i det omfang, det er relevant. Dvs. at der ved en konkret samtykkeerklæring skal tages stilling til, om der ønskes samtykke til alle tre punkter eller nogle færre heraf. Herudover vil der kunne indhentes samtykke til at bruge CPR-nummeret i forbindelse med inddrivelse. Et sådant samtykke skal opfylde kravene i inddrivelsesloven og udkastet til samtykkeerklæringen omfatter ikke denne situation.

Såfremt en kunde har givet samtykke til behandling af CPR-nummer, må behandlingen kun omfatte den behandling, som kunden har samtykket til og ikke øvrig behandling.

DANVA har udarbejdet udkast til en samtykkeerklæring, som vil kunne anvendes til at indhente et samtykke fra kunden – dog ikke i inddrivelsessituationen.

Sådan får du Samtykkeerklæringen

Samtykkeerklæringen kan downloades her.

Tilgangen til erklæringen forudsætter password, som DANVAs medlemmer kan få udleveret via henvendelse til hb@danva.dk. Det bør naturligvis overvejes, om der konkret er behov for tilpasning af udkastet.

Samtykkeerklæringen henviser til en privatlivspolitik. DANVAs udkast til privatlivspolitik kan anvendes eller også en anden privatlivspolitik, som opfylder kravene til oplysning over for kunderne.

Det bemærkes, at der et krav, at det skal være lige så let, at trække sit samtykke tilbage, som det gives. Dette skal der derfor tages praktisk højde for ved brug af udkastet til samtykkeerklæringen.