Til Forsyningssekretariatet
20. juli 2012

Forsyningssekretariatet har sendt sin benchmarkingmodel for 2013 i høring og dermed givet FVD og DANVA mulighed for at kommentere herpå, hvilket vi gerne vil kvittere og takke for. Vi vil gerne rose Forsyningssekretariatet for, at det har prøvet at forbedre nogle af de mangler, der var i forbindelse med benchmarkmodellen og udmeldelsen af individuelle effektiviseringskrav i prislofterne 2012.

Foreningerne er således enige i og bakker op om, at det var nødvendigt at lave en genberegning af omkostningsækvivalenterne og konstruere en delvist ny model. Foreningerne har dog tidligere meddelt, at dette ikke er tilstrækkeligt.

Konsekvensen af at der ikke er brugt tilstrækkelig tid og ressourcer til at udvikle en tilfredsstillende model har i første omgang været, at Konkurrenceankenævnet har hjemvist prislofterne for 2012 til fornyet behandling. Der er tilsyneladende ikke vilje til at foretage de nødvendige ændringer og konsekvenser, der senest blev beskrevet på BM-konferencen arrangeret af Miljøministeriet den 30. maj i år. Konsekvensen heraf er, at alle selskaber gennem en årrække skal forholde sig både til en model og krav fastsat af sagsbehandlere ud fra individuelle vurderinger. Dette vil medføre forøgede omkostninger for hele branchen, hvilket er stærkt utilfredsstillende. Foreningerne vil derfor igen opfordre til, at anvendelsen af benchmarkmodel til fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav udsættes til der foreligger en tilstrækkelig udviklet model.

FVD og DANVA afgiver i øvrigt vores høringssvar med forbehold.

Vi mener ikke at have fået oplyst det fornødne grundlag til at vurdere, hvorvidt modellen beskriver branchen bedre eller dårligere end den gamle model, og primære resultater er ikke kendte. Dette skyldes, at Forsyningssekretariatet har valgt ikke at offentliggøre be-regningen af effektiviseringsfronten, herunder effektiviseringspotentialerne for de enkelte selskaber. Samtidig er selskabernes prislofter for 2012 ikke kendte, og det er endnu uklart, hvorledes tilkendegivelserne i Vandnyt af 7. juni 2012, herunder den annoncerede fjernelse af luft for ikke effektive selskaber, vil komme til udtryk. Vi mangler således såvel kendskab til det grundlag, som modellen skal fungere på baggrund af, som mulighed for at verificere modellen.

DANVA har i høringsperioden gjort Forsyningssekretariatet opmærksom på disse ”mangler”, men Forsyningssekretariatet har svaret, at det ikke ønsker at offentliggøre resultater baseret på FADO 2011 i forbindelse med denne høring (FVD og DANVA kan af bilag 3 se, at resultater baseret på formentlig FADO 2011 er tilgængelige).

FVD og DANVA finder det meget uheldigt, at Forsyningssekretariatet har valgt at køre en mere lukket proces end i forbindelse med benchmarkmodellen for 2012, da det øger risikoen for forkerte beregninger/beslutninger og bestemt heller ikke bidrager til at skabe tillid mellem branchen og regulator. Samtidig skal vi understrege, at det forhold, at modellen er blevet mere detaljeret på nogle områder, ikke er nogen garanti for, at den beskriver branchen bedre.

Foreningerne har dog alligevel valgt at lave en så fyldestgørende vurdering af modellen, som det er os muligt under de givne forudsætninger, idet vi håber, at dette kan føre til fremadrettet dialog og forbedringer. Vurderingen er beskrevet uddybende i bilag 1, hvorfor vi her alene skal fremhæve følgende elementer:
•De forbedringsforslag Professor Peter Bogetoft, CBS, kom med i forbindelse med sin vurdering af benchmarkingmodellen for prisloft 2012, kan i vid udstrækning anvendes direkte på den nye model. Det drejer sig blandt andet om, at de enkelte costdrivere bør indgå direkte i modellen, at der bør laves en SFA-model, at der bør testes for skalaafkast, og at der bør laves grundige second-stage analyser. Forsyningssekretariatet skal roses for, at de har lavet en bedre analyse af problemerne i modellen end sidste år, men sekretariatet mangler at tage konsekvensen af de erkendte problemer og eksempelvis implementere en model med flere costdrivere.

•Der er en række problemer med modellen, som ikke bliver løst af en bedre tilpasning af modellen. Det drejer sig primært om en forbedring af datakvaliteten og en grundigere analyse af, hvad der driver omkostningerne i vandselskaberne. DANVA har fremsendt et konkret forslag til et samarbejdsprojekt mellem Forsyningssekretariatet og branchen, hvor der systematisk kan arbejdes frem mod en bedre benchmarkingmodel for prisloft 2016 eller 2017. I mellemtiden foreslår FVD og DANVA en bedre tilpasset model, der anvendes mere forsigtigt.

•Forsyningssekretariatet forventer efter FVDs og DANVAs umiddelbare vurdering (resultaterne er ikke offentliggjort) fortsat at give hovedparten af selskaberne individuelle effektiviseringskrav. Hvis dette er tilfældet mener FVD og DANVA ikke, at Forsyningssekretariatet lever op til Vandsektorlovens intentioner om, at kun selskaber med særligt store effektiviseringsbehov kan få et individuelt effektiviseringskrav. Konkurrenceankenævnet har i forbindelse med hjemvisnin-gen af prislofter for 2012 blandt andet indskærpet, at individuelle effektiviseringskrav kun er tænkt anvendt i de tilfælde, hvor benchmarkmodellen påviser særligt store effektiviseringsbehov. FVD og DANVA opfordrer derfor Forsyningssekretariatet til at justere principperne for, hvornår et selskab får et indivi-duelt effektiviseringskrav.

•Forsyningssekretariatet har opstillet en væsentlighedsgrænse på 5 % for at tage højde for særlige forhold. FVD og DANVA mener ikke der er grundlag for at opstille en sådan grænse. Vi finder det således stridende mod det hensyn, at indberetningen af de særlige forhold skal anvendes til at lave en fornyet vurde-ring af selskabernes individuelle forhold, som følge af Konkurrenceanke-nævnets hjemvisning af prislofterne til fornyet afgørelser, der sikrer at ”….den tilstrækkelige individualitet i afgørelsen og så det sikres, at alene selskaber med særligt stort effektviseringsbehov udvælges”. Ligesom vi skal påpege, at Forsyningssekretariatet på denne måde tilsidesætter sit pligtmæssige skøn.

•Forsyningssekretariatet har ved flere lejligheder tilkendegivet, at der skulle arbejdes med at udvikle modellen i forhold til at medtage miljø, kvalitet og service. Dette er kun sket i meget begrænset omfang, hvorfor modellen fortsat ikke tager højde for forsyningssikkerhed, kvalitet, miljø og service i tilstrækkeligt omfang. Selskaberne har således fortsat incitament til at skære på ydelser indenfor dette område. FVD og DANVA opfordrer Forsyningssekretariatet til at tage dette med i betragtningen, når sekretariatet vurderer særlige forhold. Det er nødvendigt fremadrettet, at arbejde mere intensivt med dette område.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen, DANVA og Bent Soelberg, FVD