Til Skatteministeriet
26. oktober 2015

Høring – Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (j.nr. 15-1455984)

Offentligt ejede vand- og spildevandsforsyninger er omfattet af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesloven). Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, ønsker ikke, at dette skal være tilfældet i fremtiden, da selskaberne er privatretligt organiseret, typisk som aktieselskaber, og de har ikke længere fortrinsret for gælden. Såfremt at lovgiverne på den korte bane fastholder ovenstående, kan foreningen principielt støtte forslaget om, at forældelsesfristen for fordringer inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger, der er under inddrivelse hos SKAT 19.11.2015 eller senere, tidligst regnes fra 20.11.2018.

Vi vil dog opfordre til, at udskydelsen af forældelsen sættes til 4 år fremfor 3 år, da det fremgår af lovbemærkningerne, at det mindst vil tage 3-4 år at udvikle et interimssystem, der kan fungere som midlertidig it-understøttelse af inddrivelsesindsatsen. Dertil kommer, at skylderen ikke kan have berettigede eller beskyttelsesværdige forventninger om, at han ikke skal betale til det offentlige, blot fordi det offentlige inddrivelsessystem ikke fungerer optimalt.

DANVA mener endvidere, at der er andre lovgivningsmæssige tiltag, som bør ske samtidigt med nærværende forslag til ændring af inddrivelsesloven. Kommunalt ejede forsyninger som vand, spildevand, varme og affald skal have mulighed for at vælge enten selv at sikre inddrivelsen evt. ved brug af private firmaer eller bede SKAT om at forestå opgaven. Dette er omtalt i fællesbreve fra DANVA, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening til Skatteministeren med dateringen 20.09.2015 og 11.10.2015. Dette vil generelt kunne højne inddrivelsesprocenten, og modellen vil også kunne være en reel aflastning for SKAT.

Foreningen vil afslutningsvis opfordre til, at Skatteministeriet samarbejder med Energistyrelsen, der håndterer en aktuel lovproces, hvor der sker ændringer af de økonomiske rammer for vand- og spildevandsforsyningerne (vandsektorlov II).

DANVA ønsker, at der i sektorlovgivningen indføres en regel om, at spildevandsforsyningsselskaber, der er koncernforbundne med et vandforsyningsselskab, kan anmode om, at vandforsyningsselskabet lukker for vandforsyningen, når forbrugerne efter rykkerprocedure ikke betaler sin restance til spildevandsforsyningsselskabet. Denne ordning findes bl.a. i Finland.

Som supplement skal der i sektorloven gives spildevandsforsyningsselskaber – der ikke har koncernforbindelse til et vandforsyningsselskab – mulighed for at anvende et privat inkassofirma, hvilket kommunalt ejede aktieselskaber også kunne frem til 2009. De forsyninger, der måtte ønske at anvende SKAT som inddrivelsesmyndighed, skal fortsat have lov til dette.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA