Til Skatteministeriet

Offentligt ejede vand- og spildevandsforsyninger er omfattet af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesloven). Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, ønsker ikke, at dette skal være tilfældet i fremtiden, da selskaberne er privatretligt organiseret, og de ikke længere har fortrinsret for gælden. Såfremt at lovgiverne fastholder ovenstående, kan DANVA bifalde, at lovgiverne vedtager afhjælpende foranstaltninger som opfølgning på nedlukning af EFI, således at restancerne til det offentlige ikke blot vokser.

Vi har med interesse noteret os forslaget om, at kommunerne overtager inddrivelsesopgaven af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav fra 01.02.2017. På samme vis har vi bemærket, at kommunerne ikke ønsker at håndtere restancer med relation til de kommunale forsyningsvirksomheder.

Det er vigtigt for DANVA at påpege, at der er et stort behov for, at Folketinget vedtager løsninger, der sikrer en effektiv inddrivelse og økonomisk optimal drift for de kommunalt ejede vand- og spildevands-forsyninger. Foreningen vurderer, at der ultimo 2015 var akkumuleret 153 mio. kroner med relation til spildevand og 24 mio. kroner med tilknytning til drikkevand i restance hos SKAT.

Der er således behov for andre tiltag snarest. Kommunalt ejede forsyninger som vand, spildevand, varme og affald skal have mulighed for at vælge enten selv at sikre inddrivelsen evt. ved brug af private firmaer eller bede SKAT om at forestå opgaven. Dette er omtalt i fællesbreve fra DANVA, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening til Skatteministeren med dateringerne 20.09.2015 og 11.10.2015. Dette vil generelt kunne højne inddrivelsesprocenten, og modellen vil også kunne være en reel aflastning for SKAT.

Såfremt at Skatteministeriet fastholder, at de kommunale forsyninger er omfattet af inddrivelsesloven, vil DANVA opfordre til, at fortrinsretten genovervejes. Udgiften til anlægs- og driftsbidrag påhviler nemlig langt de fleste ejendomme i Danmark. Enhver, der erhverver en ejendom, er forberedt på sådanne udgifter – ikke mindst pga. virkeliggørelsen af målsætningerne med EU´s Vandrammedirektiv. Foranstaltningen tilføjer i øvrigt ejendommen en værdiforøgelse – og dette er til fordel for alle rettighedshavere.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen og Susanne Vangsgård
DANVA