EU-miljøspecialudvalget har behandlet en delegeret forordning, der knytter an til Forordningen om mindstekrav til genbrug af vand (genbrug af renset spildevand til landbrugsformål).

 

Den er udtryk for, at det synliggøres, at DK gør brug af opt-out (undtagelsesbestemmelse – dvs. at reglerne ikke skal angå danske forhold, da de ikke har relevans).

 

Ministeriets begrundelse for at gøre brug af opt-out muligheden lyder:

”… da Danmark vil gøre brug af opt-out muligheden, da der ikke er et ønske eller behov for at genanvende renset byspildevand til vandinger i landbruget. Der kan dog på sigt opstå et behov herfor.”

 

DANVA har bemærket følgende til denne udtalelse:

 

”DANVA har forhørt sig vedrørende forordningen om genbrug af renset spildevand til landbrugsformål blandt en række medlemmer. Heraf melder flere tilbage, at de har haft overvejelser om genbrug af renset spildevand til landbrug – enten direkte genbrug på landbrugsarealer, eller til blandt andet juletræsproduktion, vanding af træer o.lign. Ét selskab nævner, at afhænding af renset spildevand til landbrug indgår i overordnede overvejelser vedr. generelt at sikre tilstrækkelig vandforsyning. Overvejelserne varierer fra meget konkrete projekter, der er i gang, til henvendelser fra landmænd/skovdyrkere, som endnu ikke er blevet til aktuelle handlinger. Blandt udfordringerne for at genanvende renset spildevand er uklarhed i lovgivningen, blandt andet med hensyn til manglende konkrete krav til kvaliteten af det rensede spildevand, der genanvendes. Reglerne i forordningen vil kunne skabe det nødvendige grundlag for administration af tilladelser til genanvendelse i landbrugsproduktion. DANVA mener på den baggrund, at der kan være et større og mere aktuelt behov, end notatet giver udtryk for.” ”