Digitalisering_FOTO_BJARKE_ØRSTED_ CALL_COPENHAGEN_biofos.jpg

Regeringens digitaliseringsstrategi indeholder en række gode initiativer, der skal bistå med at accelerere den grønne omstilling også inden for vand. DANVA er positiv overfor strategien, der kan skabe nye løsninger til gavn for samfundet på tværs af forsyningsarter.

Regeringen har netop lanceret en ny digitaliseringsstrategi med 61 initiativer, der blandt andet skal accelerere grøn omstilling gennem digitale løsninger. Inden for vandområdet handler det bl.a. om etablering af et forsyningsdigitaliseringsprogram, helhedsorienteret datadrevet tilgang til klimatilpasning, dataunderstøttelse af varslingssystem for oversvømmelser i Danmark samt monitorering af grundvand og sikring af rent drikkevand.

”Vi vægter det højt, at der etableres et forsyningsdigitaliseringsprogram, der skal drive udviklingen mod en sammenhængende grøn forsyningssektor. Udviklingen baseres på et samarbejde på tværs af forsyningssektorerne. Vi vurderer, at et øget fokus på sektorkoblings-initiativer er en væsentlig forudsætning for, at vi kommer i mål med den grønne omstilling,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, og tilføjer:

”Vandselskaberne kan spille en stor rolle i den cirkulære økonomi f.eks. ved at anvende slam, herunder at inddrage husholdningsaffald, til biogasproduktion og ved at sætte varmepumper i spildevand, der kan opvarme om mod 2-300.000 danske gennemsnitsparcel-huse. Det kan bl.a. fungere som buffer for varme, være grønt brændstof og bidrage direkte til brændselsfri energi. Men det kræver smarte løsninger på tværs af forsyningsarter, så alle potentialerne kan bringes i anvendelse. Og så kræver det ikke mindst, at der indføres incitamenter til det i den økonomiske regulering.”

DANVA mener, det samtidig er positivt, at regeringen vil fremme anvendelsen af datadrevne offentlige og private løsninger såsom kunstig intelligens, sensorer, satellitter m.m. med henblik på at reducere og sikre en effektiv klimatilpasning. Teknologierne anvendes i dag indenfor vand- og spildevandsektoren, men der skal mere fokus for at få accelereret den generelle udvikling.

”Vi kan kun være glade for, at regeringen har lyttet til vores ønsker. Vi opfordrede i februar 2021 i vores indmelding til den nationale klimatilpasningsplan, at data i højere grad skal omsættes til viden, der fremmer helhedsløsninger for klimatilpasning på tværs af kommunegrænser. Vi fremhævede dengang, at der er behov for et mere samlet blik på anvendelse af data og viden, som bør føre til en styrket indsats indenfor klimatilpasning,” siger Carl-Emil Larsen, og tilføjer, at ønsket om dataunderstøttelse af varslingssystem for oversvømmelser vil bidrage afgørende til vandselskabernes indsats for at forebygge oversvømmelser som følge af skybrud.

Et stort indsatsområde for forsyninger er cybersikkerhed. Forsyningernes systemer er i voldsom stigende grad genstand for angreb udefra.

”Det er godt, regeringen har fokus på det digitale trusselsbillede. Der er en øget fokus på cybersikkerhed, sikkerhed i det hele taget og den deraf følgende vurdering af, hvad der kan deles uden at kompromittere forsyningssikkerheden. Det er en balancegang, der kræver øget opmærksomhed på sikre systemer,” siger Carl-Emil Larsen, der også er positiv over for indsatsen med drikkevandet:

”I Danmark har vi en lang tradition for at generere og dele data til gavn for alle både i forbindelse med drikke- og grundvandsplanlægning. Den tradition vil vi gerne fortsætte, da det giver stor værdi for alle i sektoren.”