Renseanlæg2 Fotojesperblæsild
Danske forsyningers viden og erfaringer fra driften gør dem troværdige, og det åbner døre til beslutningstagere i udlandet. Foto: Jesper Blæsild / Novafos

Partnerskaber kan stimulere innovation, og partnerskaber kan fremme salg af danske vandløsninger. Vand- og spildevandsselskabers deltagelse er afgørende i begge sammenhænge, siger en række aktører i sektoren. Forsyningerne kommer med viden og erfaringer om driften.

Et tværgående samarbejde mellem virksomheder, universiteter og forsyninger er vejen til at øge innovation i vandsektoren. Partnerskaber om udvikling af produkter og ydelser kan være med til at styrke den danske eksport af vandløsninger.

Sådan lyder det samstemmende fra en vifte af aktører i sektoren forud for IWA World Water Congress & Exhibition i København i september, der bliver en unik lejlighed til at præsentere den danske tilgang på ”hjemmebane”.

Vand- og spildevandsselskaberne har en vigtig rolle, da forsyningerne er stedet, hvor løsninger kan afprøves, bliver anvendt og kan fremvises. Netop viden og innovation til at understøtte eksport er omdrejningspunkter for den nye alliance, Water Valley Denmark, som samler deltagere på tværs af sektoren.

”Hvis vi skal fordoble eksporten, er det nødvendigt med vedvarende udvikling. Vi forventer at kunne høste større udbytte af innovation og i partnerskaber, der også kan inddrage partnere i aftagerlandene,” siger Pia Jacobsen.

Vi er generelt gode til at arbejde på tværs i den danske vandsektor. Vi er også parate til at udfordre hinanden.

Hun er Program Manager i Water Valley Denmark, som deler regeringens og sektorens ambitiøse mål om at løfte eksporten fra omtrent det halve nu til 40 milliarder kroner årligt i 2030.

Den danske regering lancerede i oktober i fjor en eksportstrategi, der blandt andet udvider Water Technology Alliance-fremstødet om dansk viden og teknologi fra USA til flere europæiske lande.

”Det er her, at vi i Water Valley Denmark kan bidrage til i fællesskab at udvikle de danske løsninger, der er behov for og dermed tilføre nyt til eksportfremme,” siger Pia Jacobsen om Water Valley Denmarks arbejde.

Water Technology Alliance fokuserer på stærke danske vidensområder såsom grundvandskortlægning, nedbringelse af vandtab og energineutrale renseanlæg.

En modning af ideer

Pia Jacobsen fortæller om Water Valley Denmarks konkrete fremgangsmåde, at alliancen bringer relevante aktører sammen om udfordringer i vandhåndtering. Innovationsprocessen starter med ”co-learning”, hvor nuværende viden og erfaring udfoldes. Herefter følger ”co-creation”, hvor mulige løsninger skitseres. Der er opmærksomhed om, hvilket eller hvilke markeder løsningen vil være egnet til. Her hjælper kontakter til DI Vand, de danske innovationscentre i udvalgte lande, Udenrigsministeriet og Water Technology Alliance. Water Valley Denmark rækker også ud til innovationsklynger i aftagerlande og faciliterer et samarbejde.

Water Valley Denmark

Water Valley Denmark er en ny alliance, der har en ambition om at være vækstmotoren i en massiv forøgelse af eksporten af danske vandløsninger. Det sker gennem teknologisk og forretningsmæssig innovation.

Water Valley Denmark åbnede officielt i juni som afløser for Den Danske Vandklynge og beslægtede initiativer.

Alliancen har deltagelse af DI Vand, førende virksomheder inden for vandsektoren, enkelte mindre virksomheder, universiteter og et antal vandselskaber. DANVA er repræsentant for vandselskaberne i bestyrelsen.

Hensigten er at nedbryde siloer og skabe bæredygtige løsninger, der kan gøre Danmark til det førende land i verden på området og er til gavn for økonomien nationalt og miljøet globalt.

I alliancen er der konkret fokus på ”living labs” i stor skala, øget deling af data, universitetssamarbejde med industrien, styrkelse af iværksættermiljø inden for vandteknologi og udvidet internationalt innovationssamarbejde.

”Modningen og udviklingen sker i partnerskaber, der kan bære løsningen kommercielt, så her hjælper vi med at søge egnet finansiering,” siger Pia Jacobsen med henvisning til Water Valley Denmark, der kalder denne fase for ”co-effectuation”.

Stor viden om eget system

Vand- og spildevandsselskaberne er helt afgørende, når det gælder innovation og eksportfremme, pointerer Pia Jacobsen. Hun har en fortid med 20 år hos Aarhus Vand, hvortil kommer en toårig periode som Water Technology Alliance-rådgiver i USA.

”Der er et højt vidensniveau om eget system i forsyningerne. Medarbejderne kender udfordringerne fra driften og har en lang tradition for optimering ved blandt andet at arbejde på tværs af fag,” siger hun.

”Vi er generelt gode til at arbejde på tværs i den danske vandsektor. Vi er også parate til at udfordre hinanden. Forsyningerne kan her inspirere i åbne dialoger med virksomheder, som råder over ressourcerne til udvikling, og de kan demonstrere gevinster, der er til gavn for både leverandør og operatør,” siger hun.

Pia Jacobsen siger, at de danske forsyningers systemindsigt og erfaringer fra driften gør dem til en troværdig partner i udlandet. ”De kan åbne døre til beslutningstagere,” siger Pia Jacobsen.

Leverer proof of concept

Flere førende danske producenter bekræfter, at deltagelse af vand- og spildevandsselskaberne i partnerskaber er med til at styrke eksporten.

Michael Ramlau Hansen, Public Affairs Manager hos AVK, siger, at forsyningerne ved, hvordan man håndterer drikkevand og spildevand i hverdagen. ”Forsyningerne leverer proof of concept. Det er oplagt, at de skal være med ude på eksportmarkederne,” siger han.

”Det er samtidig vigtigt, at det shiner herhjemme, når vi skal sælge løsninger ude i verden,” siger Michael Ramlau Hansen fra AVK, der fremstiller ventiler og andet tilbehør. Han fremhæver her prioriteringen af klima- og energihensyn i sektoren i Danmark som et plus, men anker samtidig over, at mindre forsyninger er lidt bagud på de parametre og burde underkastes skrappere regulering.

Grundvand får et særligt fokus på kongressen. En bæredygtig udnyttelse af grundvandet vil kunne afhjælpe forsyningsproblemer mange steder i verden, og her står danske virksomheder klar med produkter og viden. Foto: Jesper Blæsild / Novafos

Morten Riis, Group Director hos Grundfos, siger, at inddragelsen af vandselskaber og deres indsigt er med til at løfte niveauet, når Grundfos laver markedsføring af sine pumper i Indien og andre lande.

”De danske forsyninger er rigtig dygtige til at indgå i dialog med deres udenlandske kolleger og bidrager med et godt fagligt indblik i værdien af danske vandløsninger,” siger Morten Riis.

Per Trøjbo, Vice President for Sales i vanddivisionen hos Kamstrup, siger, at partnerskaber, hvor forsyninger deltager, kan være med til at sikre udnyttelse af Danmarks store eksportpotentiale inden for vand.

Forsyningerne leverer proof of concept. Det er oplagt, at de skal være med ude på eksportmarkederne

”Forsyningerne kender deres egen forretning rigtig godt, og det er givende at arbejde sammen med dem, når vi skal optimere løsninger og teste,” siger han med henvisning til Kamstrups leverance af intelligente målere, software og services.

”Forsyningerne er samtidig afgørende for, at Danmark bliver et godt udstillingsvindue i forhold til andre lande - også når udenlandske forsyninger er på besøg,” siger Per Trøjbo.

Partnerskaber i aftagerlande

Sådan som det er Water Valley Denmarks hensigt, har flere danske virksomheder allerede udstrakt partnerskabskonceptet til aftagerlande.

Blandt dem er rådgivningsfirmaet DHI og Nissen Energy, som leverer biogasdrevne motorer til renseanlæg. Begge har brugt Water Technology Alliance til at opbygge partnerskaber i USA.

”Vi har kontorer rundt om i verden, og partnerskaber er et vigtigt element i vores globale vækststrategi. Lokale partnere kan øge vores lokale tilstedeværelse, og vi kan trække på deres lokale netværk,” siger Susie Sinding, Vice President for Wastewater Treatment hos DHI. Hun er netop vendt hjem fra et besøg i Californien og mærker stor interesse for digitalisering i forsyningerne.

Susie Sinding nævner som eksempler, at DHI har indledt et samarbejde med en konsulent i USA, som kendte til DHI’s arbejde med Aarhus Vand. Konsulenten ønsker at bringe dansk knowhow og innovation til USA, og her er danske forsyninger gode ambassadører, fordi de kender til løsningerne i praksis.

DHI har desuden indgået en global partnerskabsaftale med teknologigiganten ABB med afsæt i deres eksisterende samarbejde i Italien.

FN og partnerskaber

Fremme af partnerskaber bør indgå i bestræbelserne på at opnå en bæredygtig udvikling frem mod 2030.

Sådan er budskabet i FN’s verdensmål nummer 17. Heri hedder det, at en styrkelse af partnerskaber i form af et stærkt globalt engagement og samarbejde er vejen frem.

Partnerskaber kan hjælpe til at dele ideer og fremme innovation og på den måde give alle bedre adgang til teknologi og viden.

Det er ifølge budskabet også vigtigt at øge midlerne i form af flere investeringer, mere eksport og fortsat udviklingsbistand.

Nissen Energy er ifølge direktør Michael B. Nissen en mindre virksomhed blandt danske eksportører, og derfor har Water Technology Alliance været en afgørende faktor for at komme ind på det amerikanske marked. ”Som årene er gået, har vi skabt vores eget netværk. Det har være en ringe-i-vandet-effekt. Vi har nu egne partnerskaber blandt slutbrugere og rådgivere i USA,” siger Michael B. Nissen.

Michael B. Nissen siger videre, at Nissen Energys tætte samarbejde med danske forsyninger har vist sig at være et fortrin, når amerikanske
forsyninger har været på besøg. ”Så kan de se, at vores løsninger virker, præcis som vi fortæller om dem,” forklarer han.

Blandede miljøer er bedst

Hvis den danske eksport af vandløsninger skal øges kraftigt, kræver det - som Water Valley Denmark påpeger - innovation. Anders Eldrup, formand for Innovationsfonden, siger, at innovation sker bedst i blandede miljøer.

”Når aktører er samlet på tværs af specialer, hjælper det ofte til at frigøre tanker,” siger Anders Eldrup, som også opfordrer til at sætte et ambitiøst mål. Han tilføjer, at staten med et økonomisk ”smøremiddel” kan bidrage til at etablere innovationsklyngerne og dermed også inspirere til partnerskaber.

Innovationsfonden har netop til formål at støtte projekter for iværksættere, forskere og virksomheder, så de kan udvikle innovative og levedygtige løsninger til samfundet inden for blandt andet grøn teknologi og et renere miljø.

Anders Eldrup er tidligere direktør i DONG Energy, nu Ørsted, som har udviklet sig til et førende selskab inden for vindenergi.

På basis af grundelementerne i det danske vindeventyr lyder hans råd til vandsektoren om eksportfremme blandt andet, at der skal være en eller flere store spillere (som kan trække de små), uafbrudt innovation, gode test- og demonstrationsfaciliteter samt en forretningsmodel, der spiller sammen med udenlandske partnere.

Han præsenterede rådene i et oplæg ved den nylige åbning af Water Valley Denmark.