faerdig-bog-kodeks-1.jpg

DANVA iværksætter en opdatering af Kodeks for god selskabsledelse med involvering af bestyrelsesmedlemmer fra forsyningerne, forsyningsdirektører samt repræsentanter fra andre forsyningsbrancher og centraladministrationen. Sigtet er, at forsyningerne kan tage en opdateret version af kodekset i brug i efteråret 2022.

I 2017 blev Kodeks for god ledelse af kommunale forsyninger lanceret, så vand- og spildevandssektoren – der generelt har bakket godt op omkring det systematiske arbejde med ledelse – har nu gjort sig nogle erfaringer. I mellemtiden er der også kommet nye anbefalinger fra Komite for god Selskabsledelse, ligesom forsyningsselskaber til stadighed bliver mødt af nye strategiske udfordringer og forventninger fra omgivelserne, som skal håndteres ledelsesmæssigt. Med dette udgangspunkt screenede et bestyrelsesudvalg på tre medlemmer Kodekset fra 2017 og indstillede til DANVAs bestyrelse, at der skulle ske en opdatering.

DANVAs bestyrelse besluttede, at der skulle igangsættes en komprimeret proces, der kan resultere i opdaterede anbefalinger, Kodeks 2, anvendeligt for forsyningerne i efteråret 2022.

Det er ambitionen at køre opdateringsarbejdet så åbent og transparent som muligt. Referencegruppen repræsenterer sektoren bredt. Hvis der er andre DANVA medlemmer, som gerne vil dele deres erfaring med kodekset og bestyrelsesarbejde – herunder bestyrelsens rolle i strategiudarbejdelsen - så er man velkommen til – senest 15.03.2022 - at kontakte Susanne Vangsgård, sv@danva.dk eller Jørgen Ulrik Jensen, juj@pluss.dk.

Rammer – hensyn

Revisionsarbejdet har følgende hensyn som afsæt:

  • Opdateringen skal skabe værdi for forsyningerne – og må gerne være af generisk karakter, således at multi-forsyningerne kan vælge at anvende Kodeks 2.
  • Kodekset skal fungere som et ledelsesunderstøttende redskab for bestyrelsen og ledelsen mhp. både at understøtte effektivitet og kvalitet.
  • Arbejdet og produktet skal bidrage til at skabe tillid i omverden bl.a. ved, at det synliggøres, at forsyningerne har opmærksomhed på langsigtede udfordringer herunder det strategiske og operationelle risikoarbejde.
  • Genkendelighed ved læsning af opdateringen har en selvstændig værdi.

Rammer – emner

Det er ønsket, at kodekset i hovedsagen skal have fokus på emner, hvor forsyningerne er ansvarlige og kan ændre på forholdene. Med andre ord skal opdateringsarbejdet vurderes på om - og i givet fald hvorledes -ejerskabsudøvelsen kan håndteres i Kodeks 2.

Derudover skal bestyrelsens rolle og bidrag i strategiarbejdet blive ”foldet mere ud”. Dette inkluderer bestyrelsens rolle i formulering af forsyningens overordnede formål (”purpose”) og evt. betydning af forsyningens strategi for bæredygtighed.

I tilknytning til dette er det hensigten, at bestyrelsens rolle og bidrag tydeliggøres, når emnet er de strategiske og operationelle udfordringer grundet miljø/klima, langsigtede økonomiske rammer, finansieringsforhold, forsyningsforhold, cyber- og beredskabssituation mv.

Organisering og tidsperspektiv

Der etableres en styregruppe, hvor den eksterne rådgiver, Pluss Leadership, sparrer primært med foreningens formand og direktør.

Endvidere nedsættes en referencegruppe med fem bestyrelsesmedlemmer fra forsyningerne med medlemskab hos DANVA, tre forsyningsdirektører samt repræsentation fra KL, Finansministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker som aktive observatører.

Der vil senere følge informationer om medlemmernes mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdet. I samme forbindelse vil navnene på personerne, der deltager i opdateringsarbejdet, blive oplistet.

Det endelige produkt vil foreligge sensommeren 2022 med henblik på, at det kan være til gavn hos forsyningerne i oktober 2022.