Oversvømmelse Bodil

Vand- og spildevand er en af de 15 samfundsvigtige sektorer, der skal forholde sig til risiciene, beskrevet i Beredskabsstyrelsen i Nationalt Risikobillede 2022.

I 2020-2022 har COVID-19 på alvorligste vis illustreret, hvorfor beredskab og krisestyring er vigtigt og bør prioriteres.

Arbejdet med beredskabsplanlægning og krisestyring bør derfor tildeles den nødvendige opmærksomhed og de tilstrækkelige ressourcer.

Vandsektoren er en samfundsvigtig sektor

Drikkevand og spildevand er udtrykkeligt nævnt som en af de 15 sektorer, der nøje bør vurdere risikobilledet og tage stilling til, hvordan de erkendte risici kan håndteres. 

Samfundsvigtige funktioner

Samfundsvigtige funktioner, hvor svigt eller ekstrem pres på tilgængeligheden vil medføre alvorlige negative konsekvenser, inddeles ud fra den danske definition i følgende 15 sektorer/områder:

 • Energi
 • Informations- og kommunikationsteknologi
 • Transport
 • Beredskab, politi og civilbeskyttelse
 • Sundhed
 • Sociale forhold
 • Drikkevand og fødevarer
 • Spildevand og renovation
 • Finans og økonomi
 • Uddannelse og forskning
 • Meteorologi
 • Forsvar samt efterretnings- og sikkerhedstjeneste
 • Udenrigstjeneste
 • Myndighedsudøvelse generelt
 • Tværgående krisestyring

14 hændelsestyper

De 14 hændelsestyper i Nationalt Risikobillede har det til fælles, at de alle kan forårsage kriser, som rækker langt udover, hvad der kan håndteres lokalt eller med almindelige, dagligdags ressourcer.

 • Hedebølger og tørke
 • Storme og orkaner
 • Oversvømmelser fra havet
 • Ekstremregn
 • Højvirulente sygdomme
 • Husdyrsygdomme
 • Vand- og fødevarebårne sygdomme
 • Nukleare ulykker
 • Ulykker med kemiske stoffer
 • Maritime ulykker
 • Transportulykker
 • Cyberhændelser
 • Terrorhandlinger
 • Rumhændelse