Christiansborg og borgere COLOURBOX6895769.JPG

Regeringen har besluttet at stoppe lovforslaget om revision af den økonomiske regulering. I stedet nedsættes et udvalg, som skal udarbejde anbefalinger til en ny model. DANVA er glad for, at der er blevet lyttet til de forslag, vi har spillet ind, men forventer, at udvalgsarbejdet og den politiske proces vil tage mindst tre år. Som en konsekvens vil det i mellemtiden være den nuværende regulering, der er gældende.

Et udvalg af eksperter skal udarbejde en ny økonomisk regulering for vandselskaberne, som både kan fungere for sektoren og leve op til de politiske aftaler. Det har Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Energistyrelsen meddelt til medlemmerne af Kontaktudvalg for vandsektorloven. Man begrunder beslutningen med, at processen med lovforslaget har vist, at det ikke ville kunne balancere alle nødvendige hensyn.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Energistyrelsen har i flere år arbejdet med at implementere de politiske aftaler på vandområdet fra 2018 og 2020, herunder navnlig de elementer, der vedrører en justering af den økonomiske regulering af vandsektoren. I den forbindelse blev et lovforslag sendt i høring hen over sommeren 2022.

Både op til og efter høringen har der været en omfattende dialog med DANVA, vandselskaber og andre parter for at sikre, at lovforslaget både levede op til de politiske aftaler og samtidig kunne fungere i sektoren. I løbet af denne dialog er det blevet tydeligt for ministeriet og styrelsen, at flere parter har udtrykt bekymring for manglende omkostningsdækning ved den foreslåede, justerede økonomiske regulering.

Regeringen har derfor nu besluttet at udskille justeringen af den økonomiske regulering fra lovforslaget og fremsætte en smallere version af lovforslaget. Der vil heri være indeholdt en styrkelse af det statslige økonomiske tilsyn og den kommunale takstkontrol m.v., som det også fremgår af lovprogrammet 23/24. Vi forventer, at lovforslaget sendes i høring i løbet af november.

Til revision af den økonomiske regulering vil regeringen nedsætte et ”Vandreguleringsudvalg”, der skal foretage et eftersyn af lovgivningen. Udvalget skal udarbejde en rapport med anbefalinger til regeringen om, hvordan den økonomiske regulering af vandsektoren kan skrues sammen under hensyn til vandsektorlovens formålsparagraf.

Der arbejdes nu på et kommissorium for udvalget, som vil blive forelagt regeringen. DANVA forventer, at udvalgsarbejdet kan tage et par år, og håber, at den efterfølgende politiske proces vil kunne klares på et år. Imens er det den eksisterende økonomiske regulering, der er gældende for vandselskaberne.

DANVA er 17. november sammen med HOFOR, Aarhus Vand og Danske Vandværker inviteret til møde med Klima-, Energi- og Forsyningsminister, Lars Aagaard, om revision af den økonomiske regulering.