_MG_6464 Claus Christoffersen - Fredericia Spildevand & Energi A_S FOTO - Toke Hage.JPG
Foto: DANVA

Den 10. april 2024 kom der en dom fra EU-Domstolen, hvor EU Kommissionens afgørelse C(2018) 2259 final af 19. april 2018 om statsstøtte blev annulleret.

Kommissionen kom i den nu annullerede afgørelse fra 2018 frem til, at trappemodellen med reduceret vandafledningsbidrag indført i Danmark i 2013 ved ændring af spildevandsbetalingsloven ikke gav bestemte virksomheder nogen fordel og derfor ikke udgjorde statsstøtte i henhold til artikel 107, stk. 1 i TEUF

Det skal understreges, at dommen ikke tager stilling til, om trappemodellen udgør statsstøtte eller om den ikke gør det. Der kan gå adskillige år, før der foreligger en afgørelse eller dom fra EU om trappemodellens lovmedholdelighed. Aktuelt er det ikke muligt at sige noget nærmere om tidshorisonten.

I det følgende beskriver vi først dommens umiddelbare konsekvenser for spildevandsselskaber og derefter en kort beskrivelse af dommens hovedpunkter.

Konsekvenser for spildevandsselskaber

Dommen indebærer efter vores vurdering som nævnt ikke, at de gældende nationale regler om trappemodellen er ugyldige.

Efter de gældende regler kan virksomheder med et vandforbrug over 500 m3 og op til med 20.000 m3 efter ansøgning få reduceret vandafledningsbidraget efter trin 1 med 20 % for vandforbruget i det nævnte interval, mens virksomheder med et vandforbrug over 20.000 m3 endvidere efter ansøgning kan få reduceret vandafledningsbidraget efter trin 1 med 60 % for den del af vandforbruget, der ligger ud over 20.000 m3.

Som følge af EU-Domstolens annullation af Kommissionens afgørelse, skal Kommissionen nu tage stilling til, om den vil anke dommen med frist frem til juni 2024, eller om den skal revurdere sin afgørelse fra 2018. Uanset om Kommissionen anker dommen eller foretager en revurdering af sin afgørelse, kan der muligvis komme til at gå lang tid, før der kommer en dom/afgørelse. Afhængigt af indholdet af en dom/afgørelse kan der så eventuelt blive tale om, at spildevandsbetalingsloven skal ændres.

DANVA er i løbende dialog med Energistyrelsen, som forventer at kunne udtale sig nærmere om dommen inden længe.

Hovedpunkter i dommen

Dommen er den foreløbige kulmination på et længere forløb startende med, at brancheforeningen Danske Slagtermestre – sagsøger - i 2013 klagede til Kommissionen over, at Kongeriget Danmark med indførelsen af trappemodellen ved ændring af spildevandsbetalingsloven havde ydet statsstøtte til store slagterier i form af en reduktion i vandafledningsbidraget for sidstnævnte.

Sagsøger har fremsat syv anbringender til støtte for sin påstand. EU-Domstolen har i dommen taget stilling til to ud af de syv anbringender, hvor den har givet sagsøger medhold med den konsekvens, at kommissionens afgørelse fra 2018 er ugyldig.

I det ene anbringende har EU-Domstolen givet sagsøger medhold i, at Kommissionen tilsidesatte kravet om uvildighed i sin afgørelse fra 2018 – jf. punkterne 24 – 46 i dommen. Dette skyldes blandt andet, at kommissæren med ansvar for konkurrence i 2018 tidligere i 2013 var økonomi- og indenrigsminister, vicestatsminister og medlem af regeringens koordinationsudvalg i den daværende danske regering. Regeringen tog initiativ til ændring af spildevandsbetalingsloven som del af en samlet handlingsplan med titlen ”Vækstplan DK”.

Det andet anbringende er mere komplekst. Essensen af det er, at Kommissionen i sin afgørelse fra 2018 ikke har korrekt og fyldestgørende begrundet, at trappemodellen ikke indebærer en fordel for visse danske virksomheder, fordi en hypotetisk privat aktør efter Kommissionens vurdering ville have lavet en model lignende den trappemodel, som blev indført ved ændring af spildevandsbetalingsloven.