DS7 9555 2

Herning har fået en ca. 64.000.000 liter klimatilpasning i form af en 62.000 m2 stor og flot rekreativ sø midt i byen.

Meget klimatilpasning for pengene: Lillelund Engpark

Herning har fået en ca. 64.000.000 liter klimatilpasning i form af en 62.000 m2 stor og flot rekreativ sø midt i byen. Dette lykkedes uden anvendelse af pumper eller bygværker, med genanvendelse af ca. 180.000 tons jord og brug af få meter betonrør. Vejen dertil har været et forbilledligt samarbejde mellem kommune og forsyning samt ikke mindst et rigtig godt overblik over de hydrauliske sammenhænge mellem afløbssystem, terræn og vandløb. Prisen er også unik: ca. kr. 95,- pr. m3 inkl. planlægning og beregninger. I anlægsfasen bliver der udledt CO2 svarende til 200 danskeres års udledning og i drift vil der udledes svarende til ca. én. Klimasøen bidrager også til klimatilpasning i Holstebro Kommune.

Mere uddybende begrundelse:

Herning by er bygget på en mindre forhøjning af primært ler i et i øvrigt fladt landskab med højtstående grundvand. Om-kring byen har flere vandløb deres begyndelse. Det vil sige, de dårligst mulige betingelser for afledning af regnvand, dårlige forhold for nedsivning og sårbare vandløb. Herning by har alle ingredienserne til, at lidt større regnhændelser kan få store konsekvenser. Byrådet i Herning har ønsket at se klimaudfordringerne, som en mulighed for at gøre byen både me-re blå og grøn og dermed også skabe flere bynære rekreative muligheder.
Forarbejdet til Lillelund Engpark er klimatilpasningsplanen med bl.a. en omfattende og detaljeret hydraulisk model omfat-tende såvel afløbssystemerne og terrænet som vandløbene omkring byen. Beregningerne viste, at afløbssystemet i store træk opfylder de krav, det skal. Truslen er fra en anden side, nemlig fra vandløbene, der vil give anledning til store over-svømmelser ved større regnskyl eller ved længerevarende regn.

Selve klimahandlingsplanen består af bl.a. følgende indsatser:

  • Separatkloakering
  • Etablering af i første omgang to store klimatilpasningsbassiner, hvoraf Lillelund Engpark er det ene.

Effekten af Lillelund Engpark på vandstanden i det kritiske vandløb beregnet til ca. 30 cm under en 100 årshændelse, som netop er forskellen mellem succes og fiasko ved større og eller længerevarende regn-hændelser.

Projektet Lillelund Engpark er unikt i kraft af både dets størrelse (samlet areal ca. 250.000 m2, ca. 62.000 m2 vandflade og ca. 64.000 m3 forsinkelsesvolumen) og den bynære placering. Det er et eksempel på et unikt samarbejde mellem forsyningsselskabet Herning Vand og Herning Kommune, plan og miljø. Enhedsprisen for hele herligheden ligger en faktor 50 – 80 under enhedsprisen for et betonbassin. Derudover er projektet gennemført med et absolut minimalt CO2 fodaftryk, nemlig ca. 2.100 tons i anlægsfasen og ca. 10 ton i årlig drift. Til sammenligning udleder en dansker ca. 10 tons CO2/år. Der er en maksimal genanvendelse af ikke-fornybare ressourcer nemlig 180.000 tons sand/jord til bl.a. ve-je/byggeri, ingen pumpesystemer eller betonanlæg og dermed en optimal anlægs- og driftsøkonomi.

Under anlæggelsesfasen bliver Lillelund Engpark overfløjet med en drone ca. en gang om ugen. Resultatet bliver en ca. 2 minutter lang YouTube-video.

Klimatilpasning i øvrigt

For online at kunne følge og dermed forstå, hvordan vandsystemerne reagerer under regn, er der etableret monitering af vandstande i form af vandstandsmålere under broer ved vandløb og i afløbssystemet. Vandstandsdata er online tilgængelige for Holstebro Kommune, da det kan bidrage til deres oversvømmelsesvarsling.

For at udvise klimaplanlægningsmæssig rettidig omhu har kommunens planafdeling i samarbejde med Herning Vand fundet placeringer til alle fremtidige regnvandsbassiner. Det indgår nu i såvel kommuneplan som den nye spildevandsplan.

Via en mere avanceret styring af afløbssystemet opnår Herning Vand en bedre udnyttelse af magasineringskapaciteten på ca. 3.000 m3.