Hvem nomineres?

Projekt Fæstningskanalen og teamet bag.

Kontaktoplysninger:

Projektleder på Fæstningskanalen

Dorthe Rømø

Lyngby Taarbæk Forsyning A/S
Hjortekærbakken 12
2800 Kgs. Lyngby

Hvem nominerer?

Direktør Per Plannthin

Lyngby- Taarbæk Forsyning
Hjortekærbakken 12
2800 Kgs. Lyngby

Kort begrundelse for nomineringen:

Fæstningskanalprojektet er unikt i sin karakter, der ved at bringe fortiden ind i nutiden er med til afhjælpe fremtidens klimaudfordring. Det er et projekt der ved genåbning af et historisk fortidsminde Fæstningskanalen som et stort rekreativt regnvandsbassin bidrager som en gave til byen ved at modtage regnvand fra et stort opland i Kgs. Lyngby. Regnvand der derved ikke længere oversvømmer vejene, belaster kloakken eller Mølleåen men som i stedet anvendes rekreativt og derved skaber rammerne for et unikt byrum med høj kulturhistoriskværdi.

Mere uddybende begrundelse:

Projektet har med dets historiske ophæng et kæmpe potentiale for både at bidrage til klimatilpasning og bringe historien om Københavns Befæstning op til overfalden. Ved at anvende kanalen som et åbent regnvandsbassin og dermed på raffineret vis at udvide forsyningens anlæg bidrager Fæstningskanalen til forbedring af vandmiljøet i Mølleåen, idet fraseparering af regnvand fra fællesledningen betyder færre regnvandsbetinget spildevandsoverløb. Kanalen skaber samtidig rammen for nye byrum i hjertet af Kgs. Lyngby og historien om befæstningen af København bliver synliggjort.

Det overordnet mål med projektet er:

  • At reducere den aflastede vandmængde fra bassinet ved Stades Krog, således at vandplanens krav opfyldes.
  • At sikre at Lyngby-Taarbæks Forsynings serviceniveau overholdes, dvs. stuvning til terræn maksimalt hvert 5. år for separatsystemer og hvert 10. år for fællessystemer i oplandet til Stades Krog.
  • At skybrudssikre Fæstningskanalen og dens umiddelbare omgivelser for en 100 års regn.

Kanalen har en udstrækning på knap 1,5 km, den bliver ca. 11 meter bred, 1 meter dyb på det meste af strækningen med et volumen på 14.000 m3. Den ligger i et forløb mellem Lyngby Sø og Helsingørmotorvejen igennem Ermelundskilen. Fæstningskanalen vil modtage regnvand fra et opland fordelt på 286 ha. Det er af samme årsag et projekt, der fordrer et stærkt hold bag, en projektgruppe i Forsyningen der arbejder dedikeret for projektet og en kommune der arbejder for at fremme rammerne for et stort komplekst projekt.

Det er et projekt, der har været længe undervejs men med en politisk beslutning om at lade projektet indgå i plangrundlaget og som en del af vandområdeplanen arbejder Forsyningen i dag med stort engagement for at nå i mål. Således vil Dispositionsforslaget ligge færdig primo februar 2018. Lokalplan og VVM er pt. i høring til 1.okt.2017. Hovedprojektet forventes færdig i 2019. Det første spadestik i 2020. Der er et stort opland fra hvilket der skal frasepareres til Fæstningskanalen, hvilket vil ske etapevis af hensyn til trafikafvikling således forventes hele projektet realiseret i 2025. Projektets anlægsøkonomi er 430 mio. kr.