Hvem nomineres?

Martin Moneaux, Sekretariatsleder for KLIKOVAND, T 3957 5937, tmfmkm@gladsaxe.dk

Hvem nominerer?

Kristine Vik Kleffel, Specielkonsulent Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling

 

Direkte tlf.: 51 44 52 44, Mail: kristine.vik.kleffel@regionh.dk

 

Kort begrundelse for nomineringen:

KLIKOVAND har siden 2012 arbejdet under mottoet: Fra plan til handling. KLIKOVAND har markeret sig som en væsentlig aktør på inden for klimatilpasningsområdet, hvor de har ydet vejledning og støtte til kommuner og forsyninger. Men etableringen af Den Regionale Task Force er der kommet endnu mere skub i at sikre at kommuner og forsyninger når i mål med klimatilpasning.

Mere uddybende begrundelse:

KLIKOVAND er et udviklingspartnerskab for hovedstadens kommuner og vandselskaber med fokus på at omsætte kommunernes klimatilpasningsplaner til koordinerede handlinger, der munder ud i tekniske og rekreative langtidsholdbare og robuste løsninger. Udviklingspartnerselskabet arbejder for, at det tocifrede milliardbeløb, der skal investeres i klimatilpasning i Hovedstadsregionen, bliver investeret på en koordineret og hensigtsmæssig måde og samtidig fremmer innovation og vækst.

Kommuner og vandselskaber kan henvende sig til KLIKOVAND for at få et juridisk og fagligt sikkert fundament og minimere usikkerhederne i arbejdet med klimatilpasning. Kommuner og vandselskaber kan få den nødvendige og relevante støtte og sparring til at komme videre fra klimatilpasningsplaner til konkrete handlinger. KLIKOVAND er kendt for at udarbejde efterspurgte værktøjer og afholde arrangementer baseret på medlemmernes konkrete behov og efterspørgsel. Samtidigt sikrer KLIKOVAND, at der er en udstrakt videndeling imellem kommuner og vandselskaber på tværs af regionen. KLIKOVAND er med til at løfte krav til ny og revideret lovgivning inden for klimatilpasning.

KLIKOVAND leverer viden om og assistance ved juridiske udfordringer, kommunikation og kompetenceudvikling. Derudover udvikler KLIKOVAND værktøjer inden for de områder, hvor medlemmerne har brug for det. KLIKOVANDs aktiviteter er med til at gøre medlemmerne dygtigere og mere kompetente til at kommunikere med borgere og virksomheder samt til at løse tværkommunale opgaver.

KLIKOVAND er med til at sikre, at klimatilpasning ses som en mulighed for at tilføre samfundsmæssig merværdi i form af rekreativ værdi, kvarterløft, sundhed, engagerede borgere og et løft til naturen. Klimatilpasningen i regionen får et betydeligt ryk fremad, og der skabes grobund for innovation og vækst i samspil med den private sektor.

KLIKOVAND indstilles til prisen, fordi de har markeret sig som en væsentlig aktør indenfor klimatilpasningsområdet. KLIKOVAND har med deres fokus på understøttende processer været med til at sikre at kommuner og vandselskaber kommer fra plan til handling.

Initiativet kan med fordel udbredes til andre dele af landet.