Hvem nomineres?

Projekt ”KLIMABYEN I MIDDELFART”
Kontaktperson:
Helle Baker
Arkitekt MAA/Projektleder for ’KlimaByen’ Middelfart Spildevand
E: hbn@klima-byen.dk
M: +45 61 15 61 55

Hvem nominerer?

KLIMABYEN I MIDDELFART
Kontaktperson: Helle Baker, Projektchef for Klimatilpasning og Byudvikling
E: hbn@klima-byen.dk
M: +45 61 15 61 55

Kort begrundelse for nomineringen:

KlimaByen i Middelfart er et innovativt projekt, hvor klimatilpasning går hånd i hånd med udvikling af en sjo-vere, smukkere og grønnere by. Med fokus på værdiskabelse og multifunktionalitet - og i samskabelse med borgere og brugere - skabes fremtidssikrede, bæredygtige klimatilpasningsløsninger af høj arkitektonisk værdi, der giver merværdi og brugsglæde for alle aldre. Projektet har stor synlighed, med deltagelse på Arki-tekturbiennalen i Venedig 2016 og en række danske og internationale konferencer.

Mere uddybende begrundelse:

Klimatilpasning som en vej til en grønnere, sundere og sjovere by KlimaByen i Middelfart er Danmarks største demonstrationsprojekt for byudvikling gennem klimatilpasning. Projektet er en del af Middelfart Kommunes strategiske platform ”Klimalaboratoriet i Middelfart”, hvor der ar-bejdes med samskabelse og værdiskabelse i spændingsfeltet mellem byudvikling og klimatilpasning.

De øgede mængder af regnvand, der gennemstrømmer og oversvømmer vores byer, er en udfordring, der skal imødekommes. Regnvandet er imidlertid ikke synligt hele tiden. Vi har derfor lagt vægt på, at de nye kli matilpasningsløsninger i KlimaByen har flere funktioner, så de bidrager til at gøre hverdagen grønnere, sun-dere og sjovere for byens borgere.

KlimaByen demonstrerer, hvordan regnvand kan blive et aktiv, når klimatilpasning tænkes sammen med udvikling af grønne byrum. I KlimaByen bruges klimatilpasning til at skabe unikke offentlige rum og bykarakterer, der kan understreges yderligere på private matrikler, hvor borgerne har mulighed for selv at håndtere regnvandet i f.eks. regnbede.

Det 450.000 m2 store projektområde i byens vestlige del rummer forskellige områdetyper, bl.a. villakvarterer, rekreative områder, kirkegårde samt byens historiske bykerne og havn. Området gennemstrømmes af tre overordnede og identitetsskabende Vandveje, der understøtter og synliggør de enkelte områders særlige karakteristika. KlimaByen rummer således eksempler på klimatilpasning af forskellige danske områdetypologier, hvilket gør projektet velegnet som demonstrationsprojekt, der nemt kan skaleres til andre byer og byområder.

Samskabelse og fælles værdiskabelse 

Et fælles problem løses bedst i fællesskab. KlimaByen handler dermed ikke kun om udvikling af innovative og konkrete løsninger, men også om involvering og forpligtende samarbejder og fællesskaber både lokalt og globalt. Derfor lægges der i projektet stor vægt på, at projektudviklingen drives frem gennem samskabelse med en bred vifte af aktører: Skoler, gymnasiet, erhvervsliv, museer, turistforening, menighedsråd, kunstnere, foreninger, borgere og ildsjæle - foruden en bred vifte af rådgivere. Klimatilpasningen er man sammen om - på tværs af kvarterer og på tværs af generationer - og udgør dermed et middel til at motivere og understøtte den sociale sammenhængskraft i byen.

KlimaByen udgør desuden en løftestang for ’Klimalaboratoriet i Middelfart’. Her arbejdes strategisk med erfaringsopsamling og videndeling, forebyggelse af klimaændringer og igangsættelse af yderligere klimaprojekter - som eks. søsterprojektet ”KlimaHavnen”, der er affødt af de gode erfaringer fra KlimaByen og desuden adresserer truslen om stigende havvand. KlimaByen er således et eksempel på et velfungerende samarbejde mellem Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand, der sammen står bag KlimaLaboratoriet.

For yderligere info:
http://www.klima-byen.dk
http://www.klima-byen.dk/nyheder/2014/arkitekturbiennalen-2016

  • KlimaByen realiseres i perioden 2013 - 2018 af Middelfart Spildevand A/S og Middelfart Kommune i partnerskab med Realdania. 
  • KlimaByen er resultat af en arkitektkonkurrence, som blev vundet af GHB Landskabsarkitekter og Adept. 
  • Rådgiverteamet består yderligere af Orbicon (teknisk rådgiver) og Bascon/COWI (bygherrerådgiver).
  • Projektet har et samlet budget på 76,4 mio. kr. 
  • Lokale og Anlægsfonden støtter delprojektet Aktivitetsskoven/KlimaByen med 4 mio. kr.