Hvem nomineres?

Projektet Klimaklar Skibhus

Projektlederne på Klimaklar Skibhus:

Martin W. Sørensen, Vandcenter Syd, mws@vandcenter.dk, 40 80 84 54

Gitte Delcin Andreasen, Odense Kommune, gdan@vandcenter.dk, 65 51 2481

+

Anders Mønster Hjernø, Markedschef for Vand og Spildevand, Rambøll, anmh@ramboll.dk, 51615854

Hvem nominerer?

Rambøll v. Martin Zoffmann, kommunikationschef, Rambøll Vand, mazo@ramboll.dk, 51614575

Kort begrundelse for nomineringen:

Initiativet ’Klimaklar i Skibhus’ er et eminent eksempel på, hvordan kommune, forsyning, borgere og rådgivere i fællesskab udvikler nye løsninger på de udfordringer, som klimaforandringerne forårsager. Projektet handler om hensigtsmæssig håndtering af regnvand på overfladen og udgør en stærk kandidat til RealDania og Danvas klimapris, fordi det opfylder alle de fastsatte kriterier.

Mere uddybende begrundelse:

Skibhuskvarteret i har i mange år døjet med et kloaksystem, der bliver overfyldt og overbelastet, når der udover spildevand også løber regnvand i kloakledningerne, hvilket har medført oversvømmede kældre i området. Derfor er Odense Kommune, Vandcenter Syd og kvarterets beboere gået sammen om en kombineret offentlig og privat indsats med to primære omdrejningspunkter:

  1. Etablering af regnbede og andre rekreative elementer på offentlige veje og tilstødende arealer, der opfanger og forsinker regnvandet
  2. Igangsætning af et program, der skal inspirere borgerne til at etablere lokale, private LAR-løsninger, idet 70 % af regnvandet i området kommer fra private arealer (hustage mv. der er koblet til kloakken)

Odense Kommune og Vandcenter Syd startede hele processen med en række workshops for at sikre den bedste organiseringsmodel. Vigtige diskussioner og afklaringer blev taget tidligt i processen, og der blev identificeret en robust organiserings- og samarbejdsmodel.

For at sikre en stærk opbakning og forankring i lokalsamfundet er der gjort en særlig dyd ud af at involvere kvarterets beboere og erhvervsliv helt fra starten. Der blev blandt andet afholdt en række workshops og informationsmøder for alle beboere tidligt i processen.

Projektet fik vedvarende positiv interesse, og en gruppe af frivillige ildsjæle blev derfor formelt udnævnt som ’Klimaklar-ambassadører’. Klimaklar-ambassadørerne bidrager løbende med sparring og tilvejebringelse af vigtige lokale indsigter og spiller dermed en nøglerolle i udvikle optimale løsninger.

Offentlig indsats: På de offentlige arealer er der mange muligheder for at anlægge løsninger, der kan opfange og forsinke regnvandet. I første omgang fokuseres der på gaderne Hørdumsgade og Piosgade, der begge ligger vest for Skibhusvej.

Incitamentsprogram: For at opmuntre og inspirere de private husejere til at etablere LAR-løsninger på deres grunde, er der taget initiativ til konkurrencen ’Årets Regnhave’: Fra 1. april til 2. september 2017 har beboerne haft mulighed for at deltage, og eneste krav for deltagelse har været, at man bor i Skibhus og er helt eller delvist afkoblet fra kloaksystemet og således nødsaget til at håndtere regnvand på egen grund. Alle typer af løsninger, lige fra regnbede til faskiner, kan være med i konkurrencen.

Vinderne udvælges af et professionelt dommerpanel ved den officielle indvielse. For at sikre maksimal videndeling omkring mulige tiltag har Klimaklar-projektet anlagt nogle ’demohaver’ til inspiration.

Kommunikation: Udover den vigtige og nære borgerinvolvering, drager projektet nytte af relevante og tidssvarende kommunikationskanaler (hjemmeside, Facebook, videoklip, direct mails, osv).