Hvem nomineres?

Raymond Skaarup
TÅRNBYFORSYNING A/S
ras@taarnbyforsyning.dk
Mobil: 21468035

Hvem nominerer?

Trine Vig Lauritsen
TÅRNBYFORSYNING A/S
Tbe@taarnbyforsyning.dk
Mobil: 23117472

Kort begrundelse for nomineringen:

Raymond er en ildsjæl når det kommer til klimatilpasning. Han tænker innovativt og har udarbejdet selvskabtes vandvision ”Alt vandet kommer fra oven i 2040". LAR – Lokal Afledning af Regnvand blev heri omdøbt til ”LUR – Lokal Udnyttelse af Regnvand” i de situationer, hvor man faktisk udnytter regnvandet som erstatning for postevand.

Desuden arbejder selskabet efter følgende indsatshierarki for at begrænser følgevirkningerne af den øgede nedbørsmængde:

  1. Minimer nedbør – gennem den generelle klimaindsats, skal man arbejde på at undgå de vold-somme regnskyl
  2. Begræns omfanget af nedbør, der er et problem ved f.eks. at undgå befæstede arealer.
  3. Udnyt nedbøren - ved LUR, hvor man kan genanvende regnvandet til toiletskyl, tøjvask, have-vanding og bilvask
  4. Afled nedbøren - ved LAR, hvor man leder vandet hen i områder, hvor det ikke skader bygninger og lignende men endda måske kan give merværdi.
  5. Rens nedbøren. - Der vil altid være noget man ikke kan udnytte eller aflede, og dette skal naturligvis behandles ordentligt f.eks. igennem kloakkerne til renseanlægget. Dette kræver imidlertid større rør og større kapacitet på renseanlægget.

Medfinansieringsprojekt ’Separering af Kastrups Havn’ blev udført i 2015-16 sammen med Tårnby Kommune, og punkt 2., 3., 4. og 5. er alle med i projektet.

Mere uddybende begrundelse:

Projektet ligger i samme underopland som indløbspumpestationen og renseanlægget, og alene regnvandet fra disse områder dækkede næsten op til 100% af kapaciteten når selve regnhændelsen stod på. Regnvandet bremsede dermed kraftigt for vandet oplands. I dag er et areal på ca. 60.000 m2 frakoblet, og regnvandet ledes enten ud i havnen, til nedsivning eller til genanvendelse som teknisk vand. Det svare til ca. 2000 m3 vand ved en 50 mm regnhændelse.

Projektet aflaster forsyningens indløbspumpestation og renseanlæg, samtidig med at kommunens borgere har fået en indbydende havnepromenade med stauder, træer og bedre opholdssteder.

I forhold til det nævnte indsatshierarki så er følgende punkter opfyldt:

  1. Begræns nedbør – flisebelægning langs promenaden er blevet reduceret og erstattet med græsarealer og staudebede med træer.
  2. Udnyt nedbøren - regnvandet fra tage og vejareal i den sydligste del af havnen ledes ind på renseanlægget og bruges som teknisk vand til spuleopgaver o.l.
  3. Afled nedbør – størstedelen af regnvandet afledes til Øresund via dræn og åbne render, mens en mindre del af regnvandet fra cykelsti og kørebane nedsives i en grøft.
  4. Rens nedbøren – regnvandet fra vinterbådpladserne viste sig havde et for højt niveau af kobber så indtil der er fundet en renseløsning for dette afledes regnvandet fra vinterbådpladserne fortsat til renseanlægget.