D75 6470 2

Projektet er realiseret for at reducere omfanget af oversvømmelser ved Herningsholm Å, som løber rundt om Herning By.

Navn på vandselskab

Herning Vand A/S

Projektets titel

Lillelund Engpark - klimasikring af Herningsholm Å og Herning By

Angiv projektpartnere i projektet

  • Herning Kommune
  • Rådgiver: COWI A/S
  • Entreprenør: Arkil A/S
  • Tredie part: Projektet giver et positivt bidrag til klimatilpasningen i Holstebro Kommune

Hvorfor dette projekt?

Projektet er realiseret for at reducere omfanget af oversvømmelser ved Herningsholm Å, som løber rundt om Herning By. Ved større og eller længerevarende regnhændelser, reducerer projektet vandstanden i Herningsholm Å med ca. 30 cm, som netop er forskellen mellem succes og fiasko. Projektet er kombineret med etablering af traditionelle regnvandsbassiner i forbindelse med separatkloakering og en række rekreative elementer.

Projektet er også realiseret for at udnytte et 25 ha stort uudnyttet bynært område til rekreative formål. Områdets tilgængelighed og naturindhold øges og der er blevet meget større variation.

Skoler og børnehaver i området har fået mulighed for at undervise praktisk i det fri og lave andre aktiviteter. Gangbesværede og handicappede har fået adgang til området og forskellige faciliteter er indrettet under hensyn til dem. Motionister har fået bedre og længere ruter. De nye legebakker kan nu bruges til mountainbike, drageflyvning, kælkebakke mm. Søerne kan nu bruges til undervisning, sejlads samt lystfiskeri.

Parken henvender sig med sin størrelse og varierede aktivitetsmuligheder til hele Herning by, med ca. 47.000 indbyggere, ligesom den er interessant for oplandet.

Formålet med projektet er også at bidrage klimatilpasningen i forhold til Storeå, herunder varsling af større hændelser.

Projektets 4 bærende og indbyrdes sammenhængende idéer, er følgende:

1. Klimasikring

Projektet indeholder 3 kerne elementer ift. klimatilpasning: 1): Etablering af en 64.000 m3 klimasø 2): 4 forbassiner og 3): Tilsluttede kloakanlæg, en delvis omlægning af åen og etablering af rekreative elementer. Projektets samlede areal er på ca. 25 ha.
Projektet kombinerer behovet for etablering af 4 traditionelle regnvandsbassiner for ca. 400 ha kloakeret opland med behovet for klima sikring af Herningsholm Å og tilstødende arealer mod oversvømmelser.

2. Etablering af 25 ha rekreativt grønt/blåt meget bynært areal

Projektet udnytter et ca. 25 ha stort lavtliggende meget bynært uudnyttet område som omdannes til et ca. 25 ha grønt/blåt multi-rekreativt område med fuld offentlig adgang. Projektet er en del af det blå/grønne bånd rundt om Herning By.

3. Synergi med anden klimasikring

Det meste overskudsmaterialer i form af ca. 300.000 tons jord er genanvendt til klimasikring af et ca. 160.000 m2 stort erhvervsbyggeri samt til etablering af motor-vej. Alt sammen inden for ca. 10 km.
Projektet er et af Herning Kommunes store bidrag til forsinkelse af skybrudsvand i forhold til Storeå, og er dermed også det modsatte af ”at sende sorteper videre”.

4. Anlægsdesign

”Keep it simple”. Projektet er realiseret uden anvendelse af energikrævende pum-peanlæg eller lignende og uden at etablere store betonanlæg udover de helt nød-vendige tilsluttende kloakledninger.
Projektet er designet således at driften er reduceret til et minimum. Forbassinerne som er traditionelle regnvandsbassiner er etableret med sandfangselementer. Græsningslaug med får reducerer den grønne vedligehold.

Nyhedsværdi

Projektet har bevist, at det er muligt, via tidligt og tæt samarbejde og planlægning på tværs, at tage de ene problem, og løse det andet med: Projektet yder et stort bidrag til mod oversvømmelser ved Herning By. Samtidig har det, via opfyldning, klimasikret et nyt stort bynært erhvervsareal mod stigende grundvand. Andre overskudsmaterialer er brugt i forbindelse med anlæggelse af motorvejen. Projektet bidrager også i forhold til klimasikring af Storeå.

Ved at kombinere dækningen af Herning Vands behov for separatkloakering og dermed etablering af regnvandsbassiner med Herning Kommunes behov for klimatilpasning af vandløbet opnås en række planlægnings- og projektmæssige fordele, uden at ansvarsforholdene blandes sammen. Herning Kommune har ansvar for etablering og drift af klimasøen og Herning Vand for etablering og drift af regnvandsbassinerne.

Klimasøen er realiseret uden anvendelse af pumpe- eller betonanlæg og til en pris en pris, der ligger under kr. 100,-. pr. forsinkelses m3.

Merværdi

Projektet er unikt i kraft af både dets størrelse, nemlig et samlet areal ca. 25 ha, ca. 62.000 m2 vandflade og den helt bynære placering. Projektet er en del af det blå/grønne bånd rundt om Herning By og indeholder blå og grønne rekreative elementer i form af handicapvenlig hjertesti (gå/løb), motionsfaciliteter, mountainbike, drageflyvning, kælkebakke og græsningslaug (får). Nogle brinker på bassiner er tilsået med vilde, hjemmehørende vilde blomster til gavn for både oplevelsen og biodiversiteten.

Klimasøen, gennemført med et minimalt CO2 fodaftryk, nemlig ca. 2.200 tons i anlægsfasen og ca. 5 tons i årlig drift. Til sammenligning udleder en dansker ca. 12 tons CO2/år. Der er en maksimal genanvendelse af ikke fornybare ressourcer nemlig ca. 400.000 tons sand/jord til bl.a. veje/byggeri, ingen pumpesystemer eller betonanlæg og dermed en optimal anlægs- og driftsøkonomi.

Tværgående samarbejde

Projektet blev født i 2012/2013 da Herning Kommune og Herning Vand indgik et tæt samarbejde omkring klimatilpasningsplanen.