Hylkedalen
Projektet i Hylkedalen udnytter eksisterende naturlige lavninger i terrænet til tilbageholdelse af større mængder regn-vand, kun ved etablering af dæmninger lokale steder.

Formålet med dette klimaprojekt er kortvarigt at tilbageholde vand fra Seest Mølleå i forbindelse med skybrud eller langvarig regn.

1.1 Navn på indstiller

Pia R. Rasmussen

1.2 Projektpartnere

Kolding Kommune og BlueKolding gennemfører i samarbejde klimaprojektet som et medfinansieringsprojekt.

1.3 Motivation for projektet

Formålet med dette klimaprojekt er kortvarigt at tilbageholde vand fra Seest Mølleå i forbindelse med skybrud eller langvarig regn.

Kolding by er udfordret på grund af klimaændringerne. Som østvendt kystby er der risiko for stormflod. Derudover er Kolding placeret i bunden af en ådal, hvor Kolding Å løber gennem byen og udmunder i Kolding Fjord. Det betyder, at der er risiko for, at åen går over sine bredder og oversvømmer de lavtliggende byområder ved skybrud eller langvarig kraftig regn. Kolding Kommune og BlueKolding gennemfører derfor et stort klimatilpasningsprojekt, opdelt i delprojekter, hvor et af delprojekterne er Klimaprojektet i Hylkedalen.

Seest Mølleå løber i bunden af Hylkedalen sydvest for Vonsild i Kolding, og er et sidevandløb til Kolding Å.

Tilbageholdelsen af vandet sker i to nærmere udvalgte områder i Hylkedalen. I begge områder etableres et jorddige, hvor vandløbet passerer under diget via en rørføring der tillader åens normale vandmængder at passere, og tilbageholder kraftige eller længerevarende regn.

Røret udformes, så der fortsat er fri passage for vandløbets fisk og smådyr. Jorddigerne bliver anlagt, så de indpasses i landskabet, og de tilsås med hjemmehørende græs og urter. I begge områder bliver vandløbet samtidigt flyttet ud midt i Ådalen, hvor de får et mere snoet og terrænnært forløb.

1.4 Hvad er nyt?

Den primære idé er at udnytte eksisterende naturlige lavninger i terrænet til tilbageholdelse af større mængder regnvand, kun ved etablering af dæmninger lokale steder.

1.5 Hvilken merværdi giver projektet

1.5.1 Merværdier og synergier

Klimaprojektet er en del af et stort fyrtårnsprojekt, som også omhandler synergier såsom øget naturkvalitet, kvælstoffjernelse og rekreative tiltag.

1.5.2 Øget naturkvalitet

Projektet tilfører området en større biodiversitet bl.a. ved etablering af vandhuller, gensnoning af vandløb og flere våde enge.

Derudover bliver der gennemført en række tiltag for at forbedre leveforholdene for birkemusen, som er en særlig sårbar og sjælden bilag IV-art, der muligvis lever i området.

1.5.3 Kvælstoffjernelse

Når projektet er gennemført, vil det også bidrage til at fjerne kvælstof. Dette vil primært ske, når de nærliggende engområder bliver oversvømmet med åvand og ved af afskære dræn i ådalsskrænten.

1.5.4 Rekreative tiltag

På jorddigerne bliver der anlagt en 2 m. bred sti, så man kan færdes på tværs af ådalen. Særligt vil der på diget neden for Seest Idrætspark blive etableret et rekreativt opholdsbygværk. Det rekreative opholdsareal etableres, hvor vandløbet løber under diget. Der vil således blive mulighed for at komme helt ned til vandløbskanten. Derudover bliver der gravet to lavvandede vandhuller, hvor det ene etableres med store trædesten. Vandhullet med trædestenene vil efterfølgende blive forbundet med både nye og eksisterende stier i området.

1.6 Hvilke effektiviseringsgevinster er der ved projektet?

Se beskrivelse under Merværdi.

1.7 Hvem har vi samarbejdet med?

I de indledende faser af klimaprojektet har man inddraget forskellige interessentgrupper herunder borgergrupper og forskellige sportsforeninger. Formålet med involveringen var at afsøge hvilke elementer de forskellige brugere af området havde interesse i blev gennemført og prioriteret.

Området er meget anvendt til bl.a. vandreture, og derfor blev en af prioriteterne at etablere stisystemer på dæmningerne, og et reakreativt opholdsbygværk.

(Billeder: BlueKolding)