Byforny 1
Regnbede på Føtex's parkeringsplads er opbygget på traditionel vis med filterjord. Da jorden ikke er egnet til nedsivning er der i bunden af regnbedene lagt et dræn til at bortlede det rensede regnvand. Billede: VandCenter Syd

Odense kommune igangsatte i 2017 et områdefornyelses projekt i Bolbro, hvor den gamle Odense bydels særlige identitet og kvaliteter skulle udvikles og gøres tidssvarende, således at bydelen blev en attraktiv og levende bydel. Som en del af denne udvikling var der fokus på "grønne" løsninger, der skal løfte områdets grønne profil, og samtidig have en funktion som en del af en fremtidig klimatilpasning af området.

1.1 Navn på indstiller

Daniel Andersen

1.2 Projektpartnere

Odense Kommune

Lokale borgere

COWI

ARKIL

Barslund og Byggros

1.3 Motivation for projektet

I et samarbejde mellem VCS og Odense kommune blev det besluttet at der i områdefornyelsen bl.a. skulle udarbejdes et større projekt hvor fokus var på rensning af regnvand og den mulighed det både gav kommunen i forhold til forskønnelse af området med grønne løsninger og samtidig gav VCS muligheden for at rense regnvand lokalt, således at det efterfølgende kunne udledes til recipienten uden yderligere rensning eller forsinkelse. 

Det blev herefter besluttet at der skulle være 3 fokusområder hvor en rensning af regnvandet skulle være en del af løsningen i områdefornyelsen. Det var området på sideveje i og omkring Rømersvej og Bystævnevej, en større del af Middelfartvej – der skulle omdannes fra en stor bred indfaldsvej til en grøn Byport, samt et større p-plads areal ved Føtex i området mellem Middelfartvej, Bystævnevej og Stadionvej. I vejene blev der etableret vejbede til opsamling af regnvandet og på den større p-plads blev en stor grå SF-stenbelagt flade, omdannet til et grønt areal med etablering af flere vejbede og en generel forskønnelse, der giver mulighed for at gående (bl.a. skoleelever til en nærliggende skole) kan færdes trygt i udlagte gangkorridorer, uden risiko for at komme i karambolage med biler og anden trafik.

1.4 Hvad er nyt?

Regnbede på Føtex's parkeringsplads er opbygget på traditionel vis med filterjord. Da jorden ikke er egnet til nedsivning er der i bunden af regnbedene lagt et dræn til at bortlede det rensede regnvand. Det rensede vand fra de enkelte regnbede ledes i en ny opsamlingsledning til recipient i form af et rørlagt vandløb. Regnbede på Middelfartvej, Rømersvej og Bystævnevej opbygges ikke med filtermuld. I stedet er i samarbejde med Byggros valgt materialet Vexti.

Miljømyndigheden og VCS vil gerne have testet dette produkt yderligere for evt. at kunne sammenligne rensningen op mod BAT. VCS har derfor etableret et af regnbedene på Middelfartvej som et testbed, hvor der måles på kvaliteten og flowet af vejvandet ind i bedet og sammenholdes med målinger på vandet som via dræn ledes ud af bedet.

1.5 Hvilken merværdi giver projektet?

Udover håndteringen af vejvandet har de mange regnbede på Middelfartvej til formål at sænke farten på vejen og dermed gøre det mere sikkert at færdes i området. Samtidig giver udformningerne af regnbedene, såning af nøje udvalgte frø samt plantningen af træer, et flot æstetisk udtryk og former en grøn byport ind mod Odense centrum.

De mange regnbede med flotte stauder og blomster på parkeringspladsen bag ved Føtex giver hele området et stort visuelt løft. Pladsen har tidligere været et mørkt område præget af betonbelægningssten, men er nu ændret til et behageligt, grønnere og mere lyst og imødekommende område. 

- Regnbede på den stærkt trafikerede Middelfartvej giver tryghed da disse er etableret ud fra et ønske om at sænke farten.

- Omlægning af P-pladsen ved Føtex bidrager til en sikker skolevej og et grønnere nærmiljø

- Regnbede bidrager til et grønt udtryk og til et bedre vandmiljø i recipienterne

- Etablering af planter og større træer i regnbedene bidrager til nye levesteder for insekter mv.

- Beplantning i regnbede bidrager positivt til CO₂ regnskabet

- Ved etablering af regnbede fravælges større ledningsanlæg. Det har en positiv effekt på det samlede CO₂ aftryk.

1.6 Hvilke effektiviseringsgevinster er der ved projektet?

Etablering af regnbedene har en stor effekt på en række områder i forhold til en effektivisering ift. til et traditionelt kloaksystem.

Håndtering af regnvand på overfladen gør det muligt at det dertilhørende ledningssystem kan ligges højere end et traditionelt regnvandssystem samt i mindre rør 

Dette vil have en mærkbar indflydelse på projektets CO₂ aftryk- både ved brug af mindre materiale (plast/beton) og fordi der kan bruges mindre maskiner ved anlægsarbejdet end ved traditionelt ledningsarbejde.

Den lokale rensning af regnvandet medfører en mindre belastning af renseanlægget, da regnvandet nu udledes direkte til den lokale recipient, og ikke belaster renseanlæggets renseprocesser. Dette giver driftsbesparelser både på kort og langt sigt, hvilket bidrager til ressource- og energibesparelser.

Ved en separering af regnvandet afskæres regnvandet fra det overordnede ledningsnet i området, Dette ledningsnet er i dag hårdt belastet under regn. Afskæring af regnvandet vil således have en positiv effekt på stuvningsniveauet i ledningsnettet under regn – til gavn for borgere og handlende i området.

1.7 Hvem har vi samarbejdet med?

Vi har igennem hele forløbet haft et tæt samarbejde med Odense kommune og deres projektleder på opgaven. Kommunen har i planlægnings- og projekteringsfasen holdt møder med de lokale borgere for at inddrage deres ønsker til projekterne i Bolbro.

F.eks. er borgerne inddraget i valget af beplantning i regnbedene ved P-pladsen bag Føtex

COWI har igennem hele forløbet været rådgiver for både Odense kommune og VCS.

Begge områder er udbudt sammen og udført med fælles forståelse for hinandens udfordringer. P-pladsen ved Føtex er udbud som begrænset licitation og udført af Arkil. Middelfartvejs fornyelse er udbudt som et EU-udbud grundet de samlede økonomiske rammer for VCS-projekter i området og udført af Barslund.

Under projekteringen og udførslen har vi haft et tæt samarbejde med Byggros som er leverandør af Vexti produktet. Vi har også et samarbejde med Syddansk universitet for at få testet dette produkt.

I slutningen af projektet er der afholdt en byfest i Bolbro for at fejre forskønnelsen af Bolbro. Den store indfaldsvej Middelfartvej blev spærret for trafik og der blev holdt taler ved Odenses Kulturrådmand samt diverse forskellige aktiviteter og spillet livemusik.

(Billeder: VandCenter Syd)