NYE 3
Projektet sørger for – med et nyt højteknologisk renseværk som bindeled – at al regnvandet samles via render, kanaler og regnvandssøer, hvorefter vandet renses og genanvendes i Nye. Billede: Aarhus Vand

Målet med projektet i den nyskabende bydel, Nye, nord for Århus, har været at tænke de to store udfordringer sammen i én løsning. Det er en løsning, som på den ene side reducerer brugen af det dyrebare grundvand og på den anden side sikrer klimatilpassede rammer for indbyggerne. Det har i den sammenhæng været den bærende idé at se de øgede regnmængder som en uudnyttet ressource – og ikke klimaforandringerne, som en fastlåst trussel.

1.1 Navn på indstiller

Kristian Brunmark

1.2 Projektpartnere

Aarhus Vand

Tækker Group

COWI

Silhorko

LOOP Architects

MUDP

Aarhus Kommune

1.3 Motivation for projektet

Klimaforandringer giver kraftigere og hyppigere skybrud. Det betyder, at vi bliver nødt til at håndtere stigende mængder regnvand og øget risiko for oversvømmelser – bedre og mere effektivt. Samtidig er der mangel på grundvandsressourcer mange steder i Danmark, og selvom vi lige nu har sundt og rent drikkevand, kan det i fremtiden bliver sværere og sværere at finde grundvand af god kvalitet. Det er derfor vigtigt, at vi udvikler nye måder, der både håndterer de kraftige regnskyl og sikrer, at der også i fremtiden er rent drikkevand i hanen.

Projektet sørger for – med et nyt højteknologisk renseværk som bindeled – at al regnvandet samles via render, kanaler og regnvandssøer, hvorefter vandet renses og genanvendes i Nye. Dels til en række rekreative formål kombineret med klimatilpasning. Dels til tøjvask og toiletskyl i de enkelte boliger. Indbyggerne kan dermed, som de første i Danmark, vaske tøj og skylle ud med regnvand – enkelt, bæredygtigt og fremtidssikret.

Resultatet er, at Nye fra starten har flyttet 40% af grundvandsforbruget over på brugen af regnvand uden at gå på kompromis med vandkvaliteten og -sikkerheden. Og det ellers så besværlige regnvand er blevet et fundamentalt aktiv i byens vision om en grøn og bæredygtig hverdag for alle.

Men projektet er ikke kun for byen Nye. Det er et nyt kapitel i den danske vandbranche.

I fællesskab med en række dygtige samarbejdspartnere er det blevet muligt at lave en central løsning, vi håber på at kunne udbrede til andre dele i landet. Ja, også ude i den store verden via eksport. For det er ikke kun i Danmark, at vandmangel og øgede regnmængder skaber udfordringer. Den cirkulære tankegang i brugen af vigtige ressourcer, som vand, bør gentænkes både lokalt, nationalt og internationalt.

1.4 Hvad er nyt?

Dette projekt er det første i Danmark, hvor klimatilpassede løsninger og udfordringer med grundvandsressourcer er tænkt ind som en fundamental del af en byplanlægning.

For det andet er projektet det første, hvor man centralt håndterer vandet på terræn i blågrønne løsninger, og hvor man som forsyning håndterer regn som en ressource - lokalt til toiletskyl og tøjvask. Renseværket, som er helt centralt for projektet, er således det første af sin art i Danmark, hvor man via et to-strengssystem får ledt regnvand ud til forbrugerne.

For det tredje bidrager projektet til at sætte en ny standard for bæredygtig urbanisering og byggeri. Det viser vejen for, hvordan bydele nu og i fremtiden kan tilpasse sig både klimaforandringer, ressourceknaphed og befolkningstilvækst.

1.5 Hvilken merværdi giver projektet?

Alle parter har haft en høj ambition for projektet i Nye med henblik på at skabe en grøn, bæredygtig og fællesskabsorienteret bydel for fremtiden.

En stor del af projektet har været at sikre så mange naturværdier som muligt. Husene er på sokkelgrunde og udstyret med tilstødende fællesarealer, som motiverer til fællesskab, dialog og nysgerrighed.

Fællesarealerne består af planter og blomster, som bidrager til biodiversitet. Der bruges af samme grund ikke salt og pesticider i området. Det bidrager i samme ombæring til et renere vandmiljø, og sikrer at kvaliteten af regnvandet, som udnyttes på renseværket, er af bedre kvalitet.

Projektet viser, at regnvand reelt kan bruges som supplement til grundvand og være en løsning på udfordringerne med øgede mængder regn, manglende grundvandsressourcer og befolkningstilvækst, samt at biodiversitet, byliv og bæredygtighed godt kan forenes i nye, klimatilpassede rammer.

1.6 Hvilke effektiviseringsgevinster er der ved projektet?

Projektet bidrager med et kvalificeret bud på en klimatilpasset helhedsløsning for fremtidige bydele i ind- og udland.

Måden regnvandet håndteres i terræn sikrer netop byggeri, infrastruktur og mennesker mod presset fra øgede vandmængder og oversvømmelser og dermed også mod de potentielt store omkostninger, der kan være forbundet med det.

Projektets innovative genanvendelse af regnvandet til tøjvask og toiletskyl via renseværket giver en konkret besparelse på 40% af forbruget af grundvand med stor forsyningssikkerhed og letter samtidig på det pres, der er på grundvandsressourcerne.

Opsamlingen og genanvendelsen af regnvandet står ikke alene. Ved tørkeperioder, hvor vandstanden i regnvandssøerne står lavt, bliver drænvandet fra området også udnyttet som en ressource. Det er med til at skabe den høje forsyningssikkerhed.

1.7 Hvem har vi samarbejdet med?

Projektet har været et tværfagligt samarbejde mellem ingeniørfirmaet Tækker Group, COWI, Silhorko, LOOP Architects og Aarhus Vand, og været flere år undervejs.

Nye, som projektet er en del af, bygger i høj grad på Jørn Tækkers vision om at skabe en helt ny bæredygtig bydel fra grunden med fokus på balance, variation og liv.

Det udgangspunkt gjorde det muligt for alle involverede parter at tænke i nye og utraditionelle baner. Helt centralt har været, at klimatilpasning, regnvand og grundvandsressourcer er tænkt i selve byplanlægningen i et tæt samarbejde mellem Tækker Group og Aarhus Vand. Og at man er nået frem til at det bedste resultat for fremtiden er at lede regnvand over jorden i render og kanaler i stedet for i rør under jorden.

Hele myndighedssamarbejdet, i form af bl.a. tilladelser og dispensationer, er lykkedes gennem et godt samarbejde med Aarhus Kommune.

Da det er et udviklingsprojekt med fokus på centralt at udnytte overfladevand og regnvand, er projektet samtidigt støttet af MUDP.

Renseværket, som er udstyret med avanceret renseteknik, falder naturligt ind i bydelen og landskabet – og er tegnet af LOOP Architects.

(Billeder: Aarhus Vand)