By Havn 1
Struer By + Havn er et projekt, hvor der både sikres mod oversvømmelse fra fjorden ved stormflod, samtidig med det sikres, at vandet bag højvandsmuren ved skybrud kan håndteres gennem pumpeløsninger. Billede: Struer Energi Spildevand

Der har tidligere været store udfordringer i Struer by med oversvømmelser af midtbyen og sikring af bygninger ved stormflod, hvilket gennem tiden har krævet mange ressourcer. Derfor blev projektet By + Havn udført.

1.1 Navn på indstiller

Mads Jakobsen

1.2 Projektpartnere

Struer kommune

Struer Energi Spildevand

COWI

Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S

Realdania

1.3 Motivation for projektet

Struer + Havn er et projekt, hvor der både sikres mod oversvømmelse fra fjorden ved stormflod, samtidig med det sikres at vandet bag højvandsmuren ved skybrud kan håndteres gennem pumpeløsninger, som er en integreret del af det nye byrum. Disse elementer udbygges og styrkes i dette projekt ved og omkring Brobuerne, umiddelbart syd for samt nord for til fjorden. Brobuerne ønskes ikke længere som i dag at udgøre en barriere mellem by og havn, men ønskes i fremtiden at stå som et aktivt bindeled mellem de to bydele. 

Projektet skaber og understøtter et aktivt liv i bymidten og på havnen for herigennem at realisere byens bosætnings- og udviklingspotentiale.

Projektet inviterer til ophold og brug i overgangen mellem BY + Havn, og manifesterer byens attraktive beliggenhed ved fjorden. Struer oplever et bymæssigt dilemma, ved at højbanen og Fjordvejen skærer sig gennem byen og lægger sig som en barriere og adskillelse mellem Struer bys handelscentrum og fjorden med lystbåde- og erhvervshavn mv.

Struers handelscentrum og området omkring fjorden ligger som to parallelle bydele uden synderlig sammenhæng. Projektet skaber en tværgående forbindelse, der kan koble to så vigtige områder i byen sammen. Der er skabt områder (aktiviteter) med stor variation og funktionsindhold, der inviterer folk til at mødes på tværs, både sommer og vinter.

Afgørende i projektet er klimatilpasning. Midtbyen og især projektområdet vil stadigt oftere være udsat for oversvømmelser ved stormflod og skybrud. Projektet er med til at sikre byen mod fremtidige ødelæggende klimahændelser, uden derved at begrænse områdets anvendelse og tilgængelighed.

By + Havn tilfører Struer oplevelsesmæssige og arkitektoniske kvaliteter, samt forbedrer den rumlige og funktionelle forbindelse mellem Struer bymidte og Struer havn.

Projektet antyder måder, hvorpå midtbyens tilstødende områder på sigt vil kunne udvikles. Der tænkes på forbindelsen mod syd ind til gågaden, forbindelsen mod vest til lystbådehavnen, forbindelsen mod nord til parkerings- og havneareal samt forbindelsen mod øst til den indre del af erhvervshavnen.

Projektet skaber et attraktivt, aktivt og aktiverende byområde, der ved valg af bl.a. byrumsdesign, materialer, beplantning og belysning sikrer stedets fortsatte position som byens historiske centrum for handel og bymæssige aktivitet. Via byrumsdannelser og design i området under og ved "Brobuerne" er der skabt attraktive forbindelsesarealer mellem By + Havn på de bløde trafikanters præmisser. Midtbyen er visuelt trukket ned til fjorden og havnen, så mødet med vandet opleves som en aktiv del af byen.

1.4 Hvad er nyt?

Jernbanen gennem Struer er for en stor dels vedkommende anlagt på en "dæmning", der udgør en passiv klimatilpasning mod oversvømmelser af midtbyen fra fjorden. Brobuerne er huller i denne dæmning, og her kan vandet ved stormflod eller ekstrem højvande i Limfjorden trænge ind og oversvømme midtbyen.

Klimatilpasningen indgår som et naturligt og integreret arkitektonisk element i byrumsdannelserne. Dermed har området en dobbeltkodning, således at det har en funktion ved tørvejr og en anden ved højvande. Herunder er der eksempelvis siddepladser på stormflodsmuren. Tilsvarende har andet af byrumsinventaret vandelementer eller som læ dannende elementer mod de fremherskende vinde og vand.

Ud fra analyser og vurdering af oversvømmelsestruslen for projektområdet fra Limfjorden er designparameteren at projektet skal kunne håndtere en vandstandsstigning på op til kote +246 cm (DVR90). Dette svarer til en 50 års stormflodsbegivenhed om 50 år. 

1.5 Hvilken merværdi giver projektet?

Ved etablering af projektet er der samtidig etableret nye pumpeledninger og pumpesystemer, så baglandet kan holdes tørt når fjorden står højt. Dette har stor betydning for bygningsmassen i det lavt liggende område inden for Brobuerne, som ikke som tidligere bliver oversvømmet ved stormflodsbegivenhederne.

1.6 Hvilke effektiviseringsgevinster er der ved projektet?

Projektet har gjort, at stormflodshændelser effektivt kan holdes ude af bymidten, også uden der skal udføres foranstaltninger ved hver hændelse. Tidligere blev der lagt materiel ud foran brobuerne hver gang der var risiko for stormflod. Udover materiellet der blev monteret som værn mod stormflod, blev der opstillet små, mobile pumper, som kunne fjerne noget af det bagvedliggende vand. Ved etableringen af By + Havn skal der ikke længere opstillings materiel og pumper når der er tegn på stormflod, og dermed spares der ressourcer ved opstilling og nedtagning af pumper og materiel, samt bemanding af dette under selve stormfloden. Disse ressourcer kan dermed bruges anderledes under hændelserne.

1.7 Hvem har vi samarbejdet med?

Ideen med etablering af By + Havn er opstået i Struer kommune, som i samarbejde med COWI som bygherrerådgiver har inddraget brugergrupperne, herunder de erhvervsdrivende i processen med udformning af By + Havn. Struer kommune og COWI har inddraget Struer Energi til håndtering af det bagvedliggende overfladevand, så det tekniske udstyr krævet for håndteringen af det bagvedliggende vand kunne indbygges som en del af projektet.

Det har været et stort ønske fra Struer kommune, at der er sammenhæng mellem by og havn, dermed navnet By + Havn.

(Billeder: Struer Energi Spildevand)