DANVAs generelle medlemsservice henviser til den del af foreningens virksomhed, der direkte udspringer af foreningens virke og som udøves til gavn for medlemmerne som helhed.

DANVAs virke er defineret i vedtægternes § 5.

Foreningen virker for sit formål gennem:

  • En aktiv varetagelse af medlemmernes interesser både politisk og i forhold til nationale og internationale myndigheder samt andre aktører med betydning for vandsektoren.
  • Ved at generere og forestå services, der direkte eller indirekte understøtter medlemmernes hovedaktiviteter og dertil hørende aktiviteter som f. eks. klimaaktiviteter.
  • Ved initiering og fremme af vidensformidling, udvikling og samarbejde i den danske vandsektor.

Dette virke kommer til udtryk gennem en lang række aktiviteter, der løftes på vegne af alle foreningens medlemmer og som dermed betegnes som den generelle medlemsservice. For at kunne betegnes som en generel medlemsservice, skal aktiviteterne være kontingentfinansierede. Derfor er der set bort fra de områder, hvor der sker særskilt finansiering som fx. DANVAs benchmarking, DDV-projektet og kurser, ved defineringen af den generelle service.

Den generelle medlemsservice er inddelt i 3 overordnede kategorier (jf. foreningens virke):

  • Interessevaretagelse
  • Generering og foreståelse af services
  • Initiering og fremme af vidensformidling, udvikling og samarbejde

For hver af disse kategorier er der i nedenstående skema angivet en række eksempler på aktiviteter, der udøves af foreningen. For god ordens skyld, skal det understreges, at der ikke er tale om en udtømmende angivelse af de aktiviteter, der udgør foreningens generelle medlemsservice.

(Det i parantes anførte er udtryk for en ikke udtømmende uddybning).