Blå vandrør med røde haner 1.jpg

DANVA er i gang med at opbygge kompetencer til at hjælpe medlemmerne med sikkert materialevalg til drikkevandsforsyningen. Materialenetværket er en del af denne opgave.

EU vedtog 12. januar 2021 drikkevandsdirektiv (EU) 2020/2184, hvilket betyder, at medlemslandene skal implementere direktivet i national lovgivning seneste 12. januar 2023. I forhold til tidligere er direktivet væsentligt udbygget med minimumskrav til hygiejne for materialer, der kommer i kontakt med drikkevand.

Formål

DANVA er i gang med at opbygge kompetencer og viden til at indfri ovenstående og materialenetværket er en del af denne opgave.
Netværket har til formål at kortlægge og prioritere diverse opgaver og indsatser der skal gennemføres for at vandforsyningerne kan efterleve intentionerne i direktivet og national lovgivning.
Endvidere har netværket til formål at fungere, som kvalitetssikrings-/modtagerfunktion af diverse rapporter, skabeloner, vejledninger mv., som vil blive resultatet af DANVAs opbygning af kompetencer og viden til gavn for medlemmerne.
Derudover er netværket med til at styrke erfaringsudvekslingen og opbygge kompetencer for ansatte ved vandforsyninger.

Mål og opgaver

Arbejde med at skabe grundlag for fælles krav til produkter og materialer. Heri ligger blandt andet kravspecifikationer, udbudsparadigmer, prioritering af produkter, materialer og stoffer.
Arbejde med at stille krav til dokumentation for produkter og materialer, som kommer i kontakt med drikkevandet. Herunder at udarbejde vejledninger om certifikater, ordninger, standarder, hvordan kontrolleres stillede krav, hvordan sikres sporbarhed, hvordan vurderes certificeringsordninger og standarder samt opfølgning på myndighedskrav.
Holde sig ajour med udviklingen indenfor området hvad angår ordninger, standarder og materialer. Opdatere kravspecifikationer og dokumentation i henhold hertil.
Det forventes, at medlemmer af netværket bidrager aktivt til videndelingen og erfaringsudvekslingen på netværksmøder og/eller via de temadage, workshops eller indlæg på relevante konferencer mm., som netværket gennemfører i samarbejde med DANVAs sekretariat.
Netværket kan inddrages i aktiviteter fra DANVAs rådgivende udvalg eller ved udarbejdelse af høringssvar. Netværket vil ligeledes indmelde projekter på konkrete opgaver inden for emnet afsmitning/hygiejne krav til materialer i kontakt med drikkevand.

Emner netværket arbejder med

Emnerne, der arbejdes med, fastsætter deltagerne selv på netværksmøderne. De nyeste emner på dagsordenen er:
• Skabe overblik over vandforsyningernes opgave omkring hygiejnekravene til materialer
• Dialog med laboratorier og producenter, grossister og leverandører omkring kommende krav udsprunget af direktivet
• Risikovurdering i forhold til materialevalg i vandforsyningssystemet (vandbanen)
• Sporbarhed – sikring af dokumentation og detaljeringsgrad af dokumentation
• Overblik og indblik i diverse certificerings- og godkendelsesordninger
• Krav, der kan stilles i udbudsmaterialer
• Evalueringsmodeller af tilbud
• Kravspecifikationer til stoffer, materialer, komponenter, certifikater, ordninger og lignende
• Materialevalgets betydning i forhold til nye vandbehandlingsteknologier, blødgøring, afsaltning, rensning for pesticider, PFAS eller andre miljøfremmede stoffer
• Materialevalg versus økonomi. Proportionalitet – hvordan?
• Udvikling af kompetencer i vandforsyningerne, hvad er relevant i driften? samt for myndigheder og rådgivere – eventuelt ved DANVA-kursus a la hygiejnekurset
• DDS/ISO 22000-teamets ansvar og rolle omkring materialerne, audit, basisprogram
• Analyseprogrammer til idriftsætning af nye/renoverede anlæg, kvalitetskrav til analyseprogrammets parametre, det generelle kontrolprogram

Antal årlige netværksmøder

Der holdes 3 - 4 årlige møder. Møderne ligger som oftest hos DANVA i Vandhuset i Skanderborg.
Dagsorden fastsættes fra møde til møde, og det er deltagerne selv, der bestemmer det faglige indhold på møderne. Tovholderen sikrer at der en rød tråd gennem møderækken således formål, mål og opgaver, se ovenfor, indfries.
Netværkstovholder
Tovholderrollen i netværket varetages af Carsten Vejergang, DANVA. Tovholderen er sammen deltagerne i netværket ansvarlige for planlægning og tilrettelæggelse af møderne. DANVA bistår planlægningen ved indkaldelse til møder, reservering af lokaler, bestilling af forplejning mm.

Netværksdeltagere

Anna Okkerlund Brahe Danske Vandværker
Tina Thomasen DIN Forsyning
John Nørgaard Jensen DIN Forsyning
Lea Bosse Jensen DIN Forsyning
Josef Kaissar Lazar Envafors
Karina Fink FORS
Lise Kristensen Herning Vand
Mads Riber Rasmussen Herning Vand
Anne Holm Thomsen HOFOR
Bo Christoph Christiansen HOFOR
Jesper Møller Christensen Kalundborg Forsyning
Frits Klemmensen Kalundborg Forsyning
Malu Cordius-Nielsen Kalundborg Forsyning
Charlotte Fog Krohn Lyngby-Taarbæk Forsyning
Ditte Strecker Novafos
Torben Petersen Novafos
Thomas Høivang Samn Forsyning
Morten Bak Skanderborg Forsyning
Kevin Buur Persson Skanderborg Forsyning
Ann Thørring Friis Skanderborg Forsyning
Lasse Houe Hansen TREFOR
Anders G. Juul TREFOR Vand
Ida Balsby Jakobsen TREFOR Vand
Ole Lindekilde Dollerup VandCenterSyd
Ulla Brinkmann Trettenes VandCenterSyd
Christian Schmidt Verdo
Jane Bloch Hansen Aarhus Vand
Tobias Bastias Bech Aarhus Vand