Hojesteret_DK_COLOURBOX2002865.jpg
Ved behandling af sagen i Højesteret den 25. og 26. oktober 2018 vil der være syv dommere (mod sædvanligvis fem) på grund af sagens principielle karakter.

Sagens kerne er en strid om værdiansættelse af vandselskabernes aktiver.

Problemet er, at vandsektorloven og skattelovgivningen ikke er blevet afstemt. SKAT har brugt DCF-metoden til værdiansættelse, hvilket DANVA i overensstemmelse med syns- og skønsmanden Carsten Krogholt Hansen fra CBS mener, er meningsløst, for vandbranchen må ikke tjene penge, men skal hvile i sig selv. Vandbranchen er et reguleret marked, og derfor argumenterer DANVA for, at den bedste metode til værdiansættelse er at bruge nedskrevne genanskaffelsespriser.

Mens DANVA mener, at indgangsværdierne ved udskillelsestidspunktet var 219 mia. kr. mener SKAT, at værdien kun er på 55 mia. kr. Forskellen i skatteværdi, når der regnes med selskabsskat på 22 %, er på 36 mia. kr. og således er vandsektorens skattesag Danmarkshistoriens største.

Forud for behandlingen i Østre Landsret den 16. januar 2018 var der fire scenarier for udfald:

  • DANVA og vandbranchen får medhold
  • SKAT får medhold
  • Parterne får delvis medhold (retten fastsætter værdierne)
  • Hjemvisning: Sagen sendes retur til SKAT til fornyet behandling med værdiansættelse efter rettens anvisninger.

DANVA og vandselskaberne tabte sagen og ankede derfor til Højesteret. Sagen er berammet til 25. og 26. oktober 2018, og det forventes, at dommen fra Højesteret vil falde i første uge af november 2018.

Danmarks største skattesag

2018