Skanderborg, den 10. januar 2011

Dansk Vand og Spildevandsforening, DANVA, er ikke på høringslisten i forhold til den omtalte høring, der havde frist 06.01.2011. DANVA er dog på anden vis blevet opmærksom på høringen og håber, at vort bidrag vil blive inddraget i den forestående behandling.

DANVA har i november og december været i kontakt med dels By- og Landskabsstyrelsen (BLST) og SKAT mhp. at få en fristforlængelse. Denne fristforlængelse har relation til §18 i lov nr. 460/2009 og skulle muliggøre, at vandselskaber mod betaling af udelukkende den faste afgift på 1.400 kr. skulle kunne få overført ejendomme fra kommunen til vandselskabet. Overførslen har afsæt i tvangsselskabsgørelsen, som Vandsektorloven (nr. 469/2009) kræver.

BLST har i brev af 16.11.2010 foreslået, at det blev håndteret i den nye version af Tinglysningsafgiftsloven. Vi er blevet mundtligt orienteret om, at Miljøministeren støtter embedsmændenes anmodning om tilretning af loven på dette punkt.

En måde at tilpasse loven på er at kompensere de vandselskaber, som i forbindelse med tinglysning af ejendomsoverførsler efter 31.12.2010 bliver kompenseret – såfremt de også har betalt 0,6% af ejerskiftesummen.

DANVA vedlægger dels brevet fra foreningen til BLST omhandlende behovet for fristforlængelsen dateret 10.11.2010 dels BLSTs henvendelse til SKAT dateret 16.11.2010. Det er vores indtryk, at SKAT har modtaget et brev fra Miljøministeren, som understøtter behovet for tilpasning af Tinglysningsafgiftsloven.