Skanderborg den 10. august 2012

DANVA ser med tilfredshed. at Erhvervs- og Vækstministeriet har udarbejdet et lovforslag om obligatorisk digitalisering. Digitale værktøjer og kommunikation er centrale for effektive arbejdsgange og for god og tidsvarende kommunikation og dokumentation.

Digitalisering anvendes bredt i hele samfundet. Det er vigtigt, der sker en systematisering og standardise-ring, så data af ensartet kvalitet og på fælles standarder kan anvendes af alle de interessenter, der brug for data.

DANVA støtter, at den digitale kommunikation mellem virksomheder og det offentlige baseres på åbne standarder. På baggrund af åbne standarder kan der udvikles særlige digitale formater, der beskriver snitfladerne. De digitale formater skal kunne understøttes af de it-systemer, den enkelte interessent måtte ønske.

Valg af it-system vil være et valg, der i mange tilfælde skal understøtte flere forretningsprocesser, hvorfor det ofte vil være hensigtsmæssigt, at den enkelte interessent selv kan vælge it-system. Dette giver fleksibilitet, innovation og konkurrence på løsningsområdet. DANVA er derfor lidt betænkelig ved, at der sker bemyndigelse til, at der kan stilles krav om anvendelse af bestemte it-systemer.

Vi forventer, at Erhvervs- og Vækstministeriet i forbindelse med udmøntning af ministerens bemyndigelse sikrer, at der sker en samordning og koordinering med samfundets øvrige digitaliseringsinitiativer igangsatte og fremtidige, i samarbejde med interessenterne, herunder DANVA.