Til Miljøstyrelsen

 

 

28. august 2014

 

 

Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, fremsender hermed vore kommentarer til ændring af slambekendtgørelsen.

 

 

Det er foreningens overordnede opfattelse, at visse former for affald til jordbrugsformål, herunder spilde-vandsslam og affald med forhøjet indhold af miljøfremmede stoffer, kan udgøre en risiko for grundvand, der anvendes til drikkevandsformål. Vi ser derfor ændringen af § 25 stk. 2 som et markant skridt i den forkerte retning. Det bør i stedet være muligt for kommuner at indføre et generelt forbud mod udbringning af spildevandsslam i drikkevandsområder, der anses som sårbare.

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Carl-Emil Larsen og Claus Vangsgård

 

DANVA