Til Naturstyrelsen
5. december 2014

DANVA høringssvar på udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand – jeres j.nr. NST-4400-00035

DANVA bifalder gennemskrivningen og præciseringerne af medfinansieringsreglerne i høringsudkastet. Men der er behov for en række yderligere og større ændringer, som beskrives i det følgende. I det omfang disse ændringer af praktiske årsager ikke kan komme med ved denne revidering af bekendtgørelsen, forventer DANVA, at der meget snart vil blive taget initiativ til at få indarbejdet ændringerne i de relevante regler. Dette skal ses i lyset af, at der er et meget presserende samfundsmæssigt behov for implementering af klimatilpasningstiltag over hele landet og at denne implementering kan finde sted i overensstemmelse med gældende regler. Det er umuligt for vandselskaber og kommuner både at implementere de her og nu nødvendige klimatilpasningstiltag og samtidig gøre det inden for rammerne af de gældende regler.

Hvis reglerne ændres således, at vandselskaberne både kan være projektledere og driftsherrer på med-finansieringsprojekterne, så vil det have stor betydning for at fremme en hurtigere implementering. I den forbindelse bør vandselskabers driftsopgaver på medfinansieringsprojekter ikke have status som tilknyttede aktiviteter, men som en del af vandselskabernes hovedaktiviteter. Den omfattende detaljerede dokumentation til Forsyningssekretariatet om omkostningseffektivitet i forhold til sædvanlig afhjælpning, mulighed for kun at søge en gang om året mv. forsinker også implementeringen. Endelig vil vi nævne udfordringerne i forhold til skatte- og momsreglerne. Det er uhensigtsmæssigt og unødigt fordyrende, at vandselskabernes kunder risikerer at skulle betale skat og moms af de beløb, som selskabet blot skal viderebetale til kommunale og privates projekter. DANVA henviser i øvrigt til CONCITO rapporten ”Evaluering af regelsættet for klimatilpasning” for uddybning og beskrivelse af flere væsentlige barrierer.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA