Til Naturstyrelsen
23. april 2014

DANVA takker for modtagelsen af materiale om ny vejledning om indsatsplaner. Vi har ingen detailbemærkninger, da vejledningen har været i høring tidligere, men vi har dog nogle få generelle betragtninger, som vi gerne vil fremføre nedenfor.

Generelt

Det nye udkast til vejledning om indsatsplaner er en opfølgning på høring af en tidligere version (udsendt 30. juli 2013) og rummer ændringer som følge af denne høring plus ændringer som følge af ændringen af vandforsyningsloven december 2013.

DANVA er tilfreds med ændringerne af L72, således at det også blev muligt at finansiere indsatsplaner uden for de statsligt udpegede indsatsområder. Men vi er dog stadig af den opfattelse, at de såkaldte præciseringer af indsatsområder i L72 hverken afspejler intentionerne i det opfølgende arbejde på Drikkevandsudvalgets betænkning, 1998, eller beskyttelsesbehovet i OSD.

Ligeledes vil vi gerne fastholde, at det efter vores opfattelse er uheldigt, at man vælger at sige, at det er områder med stor grundvandsdannelse, der er mest sårbar i forhold til forurening med pesticider. Erfaringerne med pesticidforurening indikerer, at det er områder med opsprækket ler, der er de mest pesticidfølsomme områder, hvorfor en udpegning baseret på stor grundvandsdannelse er uheldig i forhold til de fleste lerjorde. Vi er i øvrigt forundrede over, at man tilsyneladende ikke ønsker at anvende resultaterne fra KUPA-sand til udpegning af pesticidsårbare sandjorde.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen og Claus Vangsgård
DANVA