Til Naturstyrelsen
10. oktober 2014

Høring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, fremsender hermed vore kommentarer til ændring af VVM-bekendtgørelsen.

I bekendtgørelsen flyttes kompetencen til VVM-behandlingen af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og ikke-kommerciel indvinding af skifergas fra kommune til Naturstyrelsen, mens tilladelse til kommerciel indvinding behandles af Miljøstyrelsen. Vi er overordnet tilfredse med, at VVM-behandlingen sikrer en kompetent behandling i centraladministrationen af ansøgninger om tilladelser på området. Dog er vi noget uforstående over, at det ikke er samme styrelse, der skal behandle ansøgninger om henholdsvis efterforskning og kommerciel indvinding.

Det er foreningens holdning, at efterforskning og indvinding kun må ske, hvor det kan ske uden risiko for grundvand, der skal anvendes til drikkevand, hvilket bør fremgå klart af reglerne på området.

Endeligt er det vores opfattelse, at der i lovgivningen skal fastlægges et objektivt erstatningsansvar, således at det sikres, at vandforsyninger kan holdes skadesløse i forbindelse med eventuelle negative konsekvenser af skifergasefterforskning og skifergasindvinding på ressourcen.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen og Claus Vangsgård 
DANVA