Til Naturstyrelsen
26. juni 2015

Høring over forslag til vejledning om indsatsplaner (pesticidsårbare arealer) med tilhørende bekendtgørelser og miljøvurderinger

DANVA takker for modtagelsen af materialet og vil i det følgende give vore overordnede bemærkninger. 

Foreningen har i gennem mange år set frem til, at det faglige grundlag fra KUPA-projektet vedrørende udpegning af pesticidsårbare sandarealer blev udmøntet i en vejledning. Hermed vil kommunerne endeligt have fået et redskab til at udarbejde indsatsplaner, der effektivt kan anvendes til at forhindre forurening af grundvandet med pesticider på disse sandjorde.

DANVA har bemærkninger indenfor følgende hovedområder:

  • Ingen arealer skal udgå af udpegningen, hvis de er sårbare.
  • Byområder skal også omfattes – der bør åbnes muligheder for andre udpegningsmetoder.
  • Det præciseres hvordan man kan agere forebyggende i bymæssige områder.
  • Det skal være muligt at sikre mod fremtidig problematisk arealanvendelse i sårbare områder
  • Der bør ikke skelnes mellem godkendte og ikke godkendte midler i vurderingen – det bør præciseres, at sårbarhedsudpegningen indgår i en risikovurdering af det samlede trusselsbillede, hvor både grundvandsdannelsen, grundvandskemien, arealanvendelse og udnyttelse af magasinet indgår.

Om indskrænkning af udpegede arealområder

Det ser ud til, at alle lavbundsarealer er ekskluderet fra udpegningsområderne med den begrundelse, at der ofte er opadrettet gradient i disse områder, hvorfor de ikke kan være sårbare. Dette er dog ikke altid tilfældet og specielt kan indvinding ændre på disse strømningsforhold, hvorved der er mulighed for at pesticidanvendelse også kan føre til forurening, hvis disse jorde har sårbare egenskaber. Det er derfor ikke rimeligt at se bort fra disse områder, når der skal udpeges pesticidsårbare sandjorde. Selv om en del af disse arealer ikke sprøjtes i dag, så er det vigtigt, at alle potentielt sårbare arealer udpeges.

Tilsvarende er der set bort fra alle byområder med den begrundelse, at de øverste jordlag kan være ændret eller fjernet, hvorfor man ikke kan anvende udpegningsmetoderne i disse områder. Selv om disse områder ikke kan anvendes til formål, der fordrer pesticidanvendelse, så ved man, at koncentrationen af pesticidrester under byer er på samme niveau, som under landbrugsarealer. Det er derfor vigtigt, at dette aspekt inddrages i den kommunale planlægning, således at potentielt belastende aktiviteter ikke fremmes i disse områder. DANVA opfordrer derfor til, at byområder også så vidt inddrages i udpegning af pesticidsårbare sandjorde.

Om den konkrete udpegning

Det angives i vejledningskapitlet at være særligt relevant at inddrage den nuværende anvendelse af pesticider og at inddrage eventuelle stigninger i fund af godkendte sprøjtemidler. Vi er enige i, at den nuværende anvendelse af pesticider er en væsentlig faktor ved fastsættelse af den konkrete indsats, men det er vigtigt at gøre sig klart, at en nuværende uproblematisk arealanvendelse i fremtiden kan blive afløst af en mere grundvandstruende aktivitet. Det er derfor nødvendigt, at der tages stilling til mulige fremtidige anvendelser af pesticider, når der udarbejdes indsatsplaner, om nødvendigt indføres restriktioner.

Fund af godkendte pesticider er naturligvis stærkt problematisk, men det er efter vores opfattelse nødvendigt også at inddrage fund af andre pesticider. Det skyldes, at der stort set ikke analyseres for de godkendte pesticider, og at analysefrekvensen er så lav (op til fem år), at det vil tage mange år fra de første fund af problematiske godkendte pesticider til der kan fastlægges en klar opadgående tendens. Det er derfor vigtigt at inddrage viden om andre pesticider, da mange fund af forbudte eller regulerede pesticider i et område indikerer en øget sårbarhed sammenlignet med områder med færre fund.

I vejledningen anføres, at kommunen i sin vurdering af risikoen for forurening af grundvandet skal tage særligt hensyn til områder med stor grundvandsdannelse. Dette er korrekt i forhold til nitrat, men det synes tvivlsomt, om der er nogen klar sammenhæng mellem stor grundvandsdannelse og risiko for forurening af grundvandet med pesticider under sårbare sandjorde. I stedet bør man inddrage grundvandskemien i den konkrete vurdering af den lokale sårbarhed.

Men venlig hilsen
Carl-Emil Larsen og Claus Vangsgård
DANVA