Til Naturstyrelsen
19. juni 2015

DANVA høringssvar på udkast til ny bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 - jeres j.nr NST-4400-00040

Foreningen finder det særdeles positivt, at den gældende spildevandsbekendtgørelse fra 2007 nu sammenskrives med de 8 ændringsbekendtgørelser, der er kommet efter 2007 samt at bekendtgørelsens terminologi opdateres. Det giver et klarere og bedre administrationsgrundlag for vandselskaberne.

I det følgende har DANVA nogle bemærkninger til indholdet af høringsudkastet og derefter forslag til nogle terminologiske rettelser. For en god ordens skyld bemærkes det, at vi ikke har kommentarer til Miljøstyrelsens parallelle høring til ændring af spildevandsbekendtgørelsen i forbindelse med godkend-else af listevirk­somheder, digital selvbetjening mv.

Til § 12

Det fremgår, at grundejer er forpligtet til at tilslutte gennem lukkede ledninger, hvilket giver god mening, når der er tale om husspildevand. Men når der er tale om tag- og overfladevand, er der eksempler på, at vandselskaberne afleder dette i åbne render fra ejendomme. I dette tilfælde kan det være hensigtsmæssigt, at grundejeren for så vidt angår tag- og overfladevand opfylder sin forpligtelse ved tilslutte med åbne render. Denne mulighed bør fremgå af bekendtgørelsen. Det fremgår jo også af udkastets § 4, stk. 7, at "Ved et spil­ devandsanlæg forstås såvel åbne som lukkede ledninger ".

Til § 42

DANVA bemærker, at hvis ordningen skal fungere med de nødvendige hensyn til grundvandet, er det afgørende at indføre en anmeldeordning for de grundejere, der ønsker at etablere et nedsivningsanlæg uden til­ladelse.

Uden anmeldeordning har kommunen ikke mulighed for at sikre, at hensynene i bekendtgørelsen er vareta­get og heller ikke mulighed for at sikre, at grundejeren opfylder den oplysningspligt, der er lagt op til i § 42, stk. 6.  Grundejerens oplysningspligt bør derudover være ledsaget af en sanktionsmulighed, såfremt oplysningspligten ikke opfyldes. I modsat fald er der intet incitament for grundejeren til at anmelde, hvilket betyder mangel på overblik over hvem, hvor og hvordan frikommuneforsøget er udnyttet.

Anmeldepligt og sanktionsmulighed overfor grundejeren er efter DANVAs opfattelse den eneste mulighed for at sikre grundvandet i de udlagte områder. Nedsivning uden tilladelse bør ikke finde sted i områder med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsområder uden for OSD.

Som udgangspunkt er der i dag et afstandskrav for nedsivningsanlæg på 300 meter til indvinding til almen vandforsyning.  På baggrund af en konkret hydrologisk vurdering kan denne udvides for at sikre vandforsyningen mod bakteriologisk forurening. Uden anmeldepligt og tilladelse vil det være umuligt for vand-forsynin­ger at opretholde den nuværende sikkerhed for drikkevandskvaliteten.

Vi har tidligere påpeget problematikken i DANVAs høringssvar til jer af 13. november 2014 - jeres j.nr. NST- 4400-00008.

Med hensyn til terminologiske rettelser beskrives det i udkastets kapitel 21 om Ikrafttrædelse og overgangsregler, at de gældende vandplaner er bindende, indtil disse erstattes af indsatsprogram og miljømål fastsat i vandområdeplanen. Hertil bemærkes, at vandområdeplanerne ikke skal være bindende men kan læses som informationsdokumenter, samt at miljømålene vil blive fastsat i en bekendtgørelse, jævnfør Naturstyrelsens igangværende høring om vandområdeplaner mv. med deadline d. 23. juni.

Det er nok en fejl, at der står "det offentlige kloakfællesskab" i § 9, stk. 1, nr. 2.

Med venlig hilsen
Jens Plesner
DANVA