Til Erhvervs- og Vækstministeriet


DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening, er positiv overfor det generelle indhold i bekendtgørelser om dels forretningsorden mm. dels gebyrforhold. Foreningen bifalder således den interne orienteringsprocedure, den løbende offentliggørelse af afgørelser og den generelle mulighed for besigtigelse i sager indenfor alle afdelinger.

Vi vil opfordre til, at det overvejes at indføre en specifik informationsbestemmelse, der sikrer, at den relevante styrelse kan have nogenlunde samme orienteringsniveau som nævnets medlemmer. Dette synes umiddelbart at være i alle parters interesse, da det vil kunne sikre et indblik, der vil være relevant i forbindelse med embedsværkets udøvende funktion i forhold til den øvrige lovgivning.

Taget i betragtning at set-uppet er nyt, ligesom klagenævnet er nyt, vurderer vi, at alle parter vil have glæde af en sun-set klausul (automatisk ophørsklausul), som sikrer, at bekendtgørelsernes indhold evalueres om eksempelvis 3 år.

Enkelte specifikke bemærkninger:

  • § 2 stk. 3 er vanskeligt at læse og forstå.
  • Begrebet ”fast afgørelsespraksis” synes at være ”dobbeltkonfekt”.
  • Det kan overvejes, om det vil være en ønskværdig præcisering af skrive ”almindeligt flertal” fremfor blot ”flertal” i § 3.
  • Det kan overvejes, om borgerne vil have glæde af, at der står ”styrelse” i parentes i forhold til betegnelsen ”Nævnenes Hus” anvendt i § 4.
  • I relation til genudpegningen af formandens stedfortræder, se § 6, kan det med fordel angives om der er tale om én eller flere genudpegninger.

 

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen og Susanne Vangsgård
DANVA