Høring af udkast til ny pesticidstrategi 2017-2021 (j.nr. MST-029-00561)

Til Miljøstyrelsen

Det fremlagte forslag til ny pesticidstrategi rummer en række gode tiltag, men DANVA finder overordnet, at forslaget ikke i nævneværdig grad giver den nødvendige sikring af grundvand til drikkevandsformål, og på visse områder svækkes beskyttelsen af drikkevandet for at tilgodese snævre erhvervsinteresser. Vi savner således den nødvendige indførelse af sprøjteforbud i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), og vi er ligeledes stærkt kritiske overfor svækkelsen af den danske godkendelses-ordning.

I det følgende vil vi give vore kommentarer til hovedpunkterne i planen efterfulgt af vores samlede konklusion.

Målsætningen om at nå en pesticidbelastning (PBI) på 1,96 skal som minimum nås
I forhold til beskyttelse af grundvandet er PBI en meget dårlig indikator, da den hovedsageligt beskriver andre miljøeffekter. I stedet er behandlingshyppigheden en mere retvisende indikator, da den viser, hvor mange gange landbrugsarealet sprøjtes og dermed risikoen for grundvandet. Behandlingshyppigheden bør derfor som tidligere være en væsentlig del af strategien, og det bør være på tide at fokusere på de mål, som man satte sig for næsten 20 år siden, så behandlings-hyppigheden i det mindste bringes under 2,0.

Der skal udarbejdes en handlingsplan for resistens med udgangspunkt i IPM-principperne
DANVA støtter udarbejdelsen af en resistenshandlingsplan, og vi finder, at det er på tide, at IPM-principperne inddrages aktivt i den danske regulering af pesticidområdet i stedet for den hidtidige fokusering på rene kemiske løsninger på landbrugets problemer med skadevoldere. Der skal ifølge strategien således fremover fokuseres på forebyggelse af problemer ved f.eks. at anvende varierede sædskifter fremfor monokultur og ved at anvende plantesorter med en højere grad af resistens mod skadevoldere.

Vurderingsprincipperne for godkendelse af pesticider justeres på baggrund af det internationale review
Overordnet mener DANVA ikke, at der bør slækkes på det danske beskyttelsesniveau på området. Det må derfor ikke være muligt, at der kan godkendes pesticider, hvor der kan udvaskes nedbrydningsprodukter over den nuværende grænseværdi. Dels svækker det tilliden til det danske drikkevand, dels ved vi ikke, om det nogle år viser sig, at ”uproblematiske” nedbrydningsprodukter har uønskede effekter for miljø eller sundhed.

DANVA er meget skeptisk overfor forslaget om, at firmaer skal have mulighed for at få afviste pesticider afprøvet i varslingssystemet. Dette skyldes, at Varslingssystemet ikke kan vise, at stoffer ikke udvaskes. I stedet kan varslingssystemet påvise, at et godkendt stof under en bestemt samling af geologiske og meteorologiske forhold kan udvaskes over grænseværdien. Endeligt vil forslaget kunne forsinke den nødvendige afprøvning af godkendte stoffer, da der på nuværende tidspunkt er flaskehalsproblemer i varslingssystemet, så der vil være behov for tilførsel af flere midler og forsøgsmarker til varslingssystemet.

I boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) styrkes beskyttelsen af grundvand gennem forbud mod opblanding og påfyldning af pesticider og vask af sprøjter. Der udarbejdes en handlingsplan for yderligere initiativer i BNBO
Det er naturligvis positivt, at der indføres restriktioner mod håndtering af pesticider og sprøjteudstyr indenfor BNBO, men det er vores opfattelse, at dette er et helt utilstrækkeligt indgreb, der kun hjælper mod en trussel i nogle få beskyttelsesområder. Vi mener, at den nødvendige sikring af drikkevandet kun sikres, hvis BNBO friholdes for al anvendelse af sprøjtemidler.

Der skal efter udkastet udarbejdes en handlingsplan for yderligere initiativer til beskyttelse af BNBO. De fleste omhandler frivillige aftaler om skovrejsning eller anden grundvandsvenlig dyrkning. I strategien fremsættes endvidere et forslag om indførelse af krav om, at kun visse stoffer fremover må anvendes indenfor BNBO. Det mener vi ikke løser problemet, da samtlige kendte stoffer vil kunne udvaskes til boringer ved sprækketransport og uheldige geologiske og meteorologiske forhold. Vi forudser endvidere, at et delvist forbud vil føre til en lang række konflikter vedrørende kontrol med, hvorvidt der er anvendt lovlige stoffer eller ej. Hvis der skal indføres et sådant system, så vil vi kraftigt anbefale, at der i det mindste ikke må anvendes herbicider, da det er den stofgruppe, der fører til flest forureninger.

Det er DANVAs holdning, at de foreslåede initiativer ikke sikrer vore indvindingsboringer, og at det vil vise sig at blive samfundsøkonomisk dyrt. Vi forudser, at initiativerne bliver dyre, ineffektive og forlænger en unødvendig konflikt mellem erhverv og vandforbruger. Dertil kommer, at man vil supplere den eksisterende vejledning med retningslinjer for kommunernes tiltag inden for BNBO. Her er det vigtigt, at disse retningslinjer ikke vanskeliggør eller helt umuliggør kommunernes mulighed for at gennemføre den ønskede beskyttelse.

Kontrolindsatsen hos forhandlere af pesticider styrkes for at nedbringe overtrædelses-procenten
Stikprøvekontroller har afsløret massive overtrædelser af reglerne – blandt andet med opbevaring af ulovlige sprøjtemidler. Det er derfor vigtigt, at kontrollen opprioriteres og det økonomiske incitament fjernes.

Forskning i pesticiders effekt på menneskers sundhed opprioriteres
Ingen bemærkninger.

Der skal etableres en etårig taskforce som skal bidrage til beslutningsgrundlaget for IPM-indsatsen fra 2018
God idé, men det undrer, at optimering af sædskifter ikke indgår som en væsentlig del af grundlaget.

For at fremme IPM etableres et partnerskab for sprøjte- og præcisionsteknologi
Ingen bemærkninger.

Afdrift af prosulfocarb skal mindskes ved krav om brug af afdriftsreducerende dyser for efteråret 2017
Ingen bemærkninger.

Der indføres forbud mod sprøjtning med glyphosat af konsumafgrøder før høst
Reelt er der allerede i dag et stop for anvendelse af glyphosat i konsumafgrøder via krav fra aftagerfirmaerne. Dette punkt har derfor ingen reel betydning. I stedet bør der indføres et generelt forbud mod anvendelse af glyphosat før høst, da brugen af glyphosat på dette tidspunkt øger risikoen væsentligt for forurening af vandmiljøet.

Gebyret for såkaldte mindre afgrøder og mindre anvendelser af allerede godkendte pesticider nedsættes
Ingen bemærkninger.

For gartnerier gennemføres en særlig indsats for at mindske udslip til miljøet og brug af ulovlige midler
I de seneste tyve år der været viden om, at der er store problemer med pesticidanvendelsen hos dele af gartneribranchen. Der er dog ikke indtil i dag gennemført den nødvendige indsats for at mindske problemerne, så vi hilser dette initiativ meget velkommen.

Tilskud til udvikling og godkendelse af alternative pesticider videreføres blandt andet for at understøtte økologisk produktion
Ingen bemærkninger.

Den frivillige aftale om brug af pesticider på offentlige arealer skal vurderes for at sikre en effektiv bekæmpelse af invasive plantearter mm.
DANVA har stor forståelse for behovet for at regulere invasive arter som bjørneklo. Såfremt dette sker med hensyntagen til indvindingsinteresser, så har vi ingen bemærkninger, men det må ikke blive en undskyldning for at spare på kommunernes budgetter, idet der er stor signalværdi i kommunens valg af midler til renholdelse af dets arealer.

Danmark skal spille en offensiv rolle i EU-arbejdet om pesticider og herunder skal anvendelsen af særligt problematiske aktivstoffer prioriteres
Danmark har historisk været set som foregangsland i forhold til indsats mod problematiske pesticider, så det ville være positivt, hvis vi kunne genvinde denne anseelse. Med sagen om flupyrsulfuron-methyl, hvor Danmark på grund af meget snævre erhvervsinteresser stemte imod et forslag om ikke-godkendelse af stoffet, klinger dette punkt meget hult.

Sammenfatning

DANVA er af den opfattelse, at der på mange områder ikke indledes de nødvendige initiativer til gavn for vandmiljøet. Samtidig er lempelserne på godkendelsesområdet et alvorligt tilbageslag for vore ønsker om at friholde grundvandet for pesticider og deres nedbrydningsprodukter, og vi mener overordnet, at der er stor risiko for, at disse forringelser ikke kan opvejes af de positive elementer i strategien.

DANVA uddyber gerne ovenstående og vi indgår meget gerne i dialog og samarbejde med Miljøstyrelsen om udmøntning af strategiens indsatser

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA